Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Gdańsk – Siedlce, ul. Legnicka 42A, 42B, 44

Numer działki:
101/3

Obręb ewidencyjny:
79

Powierzchnia:
15 838 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00051551/2

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej (symbol w planie: 001-M23) Przeznaczenie terenu M23: M23 – teren zabudowy mieszkaniowej - wszystkie formy Na terenach mieszkaniowych M23 dopuszcza się: 1. usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową, b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej, c) dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem. 2. wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.

Cena wywoławcza:
19 500 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) 19.500.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysiecy złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren zabudowany 3 budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przy ul. Legnickiej nr 42A, 42B i 44 oraz liczną zabudową gospodarczą ok. 20 obiektów gospodarczych w złym stanie technicznym. Budynki mieszkalne: 1. Dwukondygnacyjny budynek nr 44 z garażem o pow. zabudowy, przyjęto 80 m2 (nr 123 wg kartoteki budynków) – budynek zdewastowany, w  złym stanie technicznym. 2. Jednokondygnacyjny budynek nr 42B (nr 122 wg kartoteki budynków) – o powierzchni zabudowy 115 m2. 3. Jednokondygnacyjny budynek nr 42A (nr 124 wg kartoteki budynków) o powierzchni zabudowy 106 m2 - zasiedlony przez byłego dzierżawcę. Z części działki o powierzchni 1386 m2 bezumownie korzysta były dzierżawca. Gmina Miasta Gdańska wystąpiła na drogę postępowania sądowego o wydanie nieruchomości położonej przy ul. Legnickiej 42A – postępowanie w toku. Zabudowę gospodarczą (w większości zdewastowaną) stanowią m.in.: altana drewniana, murowany ocieplony budynek gospodarczy, murowana wędzarnia, garaż o konstrukcji drewnianej, dwie piętrowe komórki gospodarcze, altana letniskowa, liczne komórki gospodarcze o konstrukcji drewnianej, obiekt gospodarczy (stolarnia) konstrukcji stalowej. Teren wymaga uporządkowania. Działka o kształcie nieregularnym, porośnięta jest licznymi krzewami (samosiejkami), krzewami ogrodowymi (kilkuletnimi bukszpanami, choinkami i tujami) oraz drzewami. Teren od strony północno-zachodniej o mocno zróżnicowanej wysokości, porośnięty jest roślinnością leśną. Teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić zieleń do zachowania, wprowadzenia i pielęgnacji jak na rysunku planu. Teren zagrożony ruchami masowymi ziemi. Przy projektowaniu zabudowy należy ustalić kategorię geotechniczną warunków posadowienia projektowanych obiektów budowlanych, a zależności od ustalonej kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunków gruntowych należy sporządzić odpowiednia dokumentację geotechniczną i/lub geologiczno-inżynierską. Realizacja nowej zabudowy wymaga zabezpieczenia stabilności skarp. Dostępność drogowa – od ul. Legnickiej. Przyszły Inwestor planowanej zabudowy terenu, w przypadku zaistnienia takiej konieczności może zostać zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi komunikacyjnej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do ewentualnej przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Szczegółowe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. W dziale III Księgi Wieczystej nr GD1G/00051551/2 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (służebność drogi koniecznej przechodu i przejazdu przez działkę 101/1 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości działki nr 140/1 obrębu 079 objętej KW GD1G/00206329/9), które nie dotyczy zbywanej nieruchomości (Gmina Miasta Gdańska posiada zgodę na bezobciążeniowe odłączenie działki nr 101/3 z Księgi Wieczystej GD1G/00051551/2 – Rep. A nr 695/2018 z 19.02.2018 r.).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Siedlce, ul. Legnicka 42A, 42B, 44
Gdańsk – Siedlce, ul. Legnicka 42A, 42B, 44