Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Usługi

Położenie:
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 501/503

Numer działki:
261/4

Obręb ewidencyjny:
14

Powierzchnia:
1 802 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00046081/8

Przeznaczenie:
Funkacja usługowa (symbol w planie: 007 – 33)

Cena wywoławcza:
3 250 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza (zwolniona z VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o podatku od towarów i usług) 3.250.000,00zł Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym przy AL. Grunwaldzkiej 503, dwukondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, murowany w konstrukcji tradycyjnej z dachem płaskim krytym papą. Przez działkę nr 261/4 w obrębie 14 przebiegają sieci infrastruktury technicznej (szczegółowo opisane w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych do przetargu nr WUiA-II.670.18.2017.MJB.446 z dnia 10.01.2017r.). Przez teren w/w działki przebiegają elementy sieci elektrycznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej, przy czym do istniejących sieci należy zapewnić odpowiedni dostęp eksploatacyjny w celu konserwacji, modernizacji, naprawy lub usunięcia awarii przedmiotowych urządzeń, zaś na podstawie art. 3051 Kodeksu cywilnego właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Infrastruktura techniczna przebiegająca przez teren nie stanowi części składowych nieruchomości (nie obejmuje jej prawo własności gruntu). Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Teren położony w zewnętrznym obszarze ochrony pośredniej (rejon II) ujęć wody "Czarny Dwór" i "Zaspa" Teren położony w normatywnej strefie ochronnej od GZCH "FREGATA" Teren położony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków - stanowi fragment układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z Zespołem Potoku Oliwskiego wpisanego do rejestru zabytków (nr rej. 730 z dnia 14.09.1976r.) Ze wzgledu na położenie terenu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków inwestycje w zakresie gospodarki zielenią należy uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku, ul. Pohulanka 2. Teren znajduje się w zasięgu uciążliwości komunikacji kołowej od ulicy Grunwaldzkiej co implikuje konieczność zastosowania środków technicznych ograniczających uciążliwość do poziomu określonego w przepisach szczególnych. Przyszły inwestor planowanego zagospodarowania zobowiązany jest do opracowania koncepcji obsługi transportowej terenu wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy lub budowy nowego układu drogowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych w zakresie wynikającym z analizy wpływu inwestycji na układ drogowy. Inwestor wygrywający przetarg będzie zobowiązany do uporządkowania terenu i poniesie wszelkie koszty z tym związane. Elewacja budynku położonego na sąsiedniej działce nr 262 obr 14 przy ul. Poczty Gdańskiej 2 w części (około 15 cm) zachodzi na działkę 261/4.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 230

Gdańsk, Al. Grunwaldzka 501/503
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 501/503