Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk – Siedlce , ul. MALCZEWSKIEGO (obok posesji nr 82)

Numer działki:
250

Obręb ewidencyjny:
94

Powierzchnia:
3 764 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00255414/0

Przeznaczenie:
zabudowa mieszkaniowo-usługowa Wyłączone: obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m2

Cena wywoławcza:
4 100 000,00 zł

Szczegóły ceny:
4.100.000 zł (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Nieruchomość gruntowa o kształcie prostokąta, z dostępem do drogi publicznej, jaką jest ul. Malczewskiego, na której znajdują się pozostałości po byłych użytkownikach (np. fundamenty, substandardowe częściowe ogrodzenia, szopki/altanki w stanie ruiny itp. – do rozbiórki kosztem i staraniem nowego Nabywcy wyłonionego w drodze przetargu). Na terenie działki znajduje się nieznaczna część obiektu gospodarczego usytuowanego na zapleczu budynku mieszkalnego nr 82 Rosnące na terenie działki drzewo z gatunku dąb – z uwagi na duże wartości estetyczne oraz krajobrazowe – do bezwzględnego zachowania, dbałości o jego stan, i wkomponowania go w planowaną inwestycję przez nowego Nabywcę wyłonionego w drodze przetargu. Realizacja nowej zabudowy winna zostać poprzedzona badaniami geotechnicznymi z określeniem wpływu na stateczność skarp. W projekcie budowlanym należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne, które zarówno w czasie prowadzenia robót budowlanych jak i po ich realizacji zapobiegną naruszenia stateczności zboczy i skarp. Teren położony jest w zlewni potoku Siedlickiego – należy zachować maksymalne natężenie odpływu wód opadowych jak w stanie istniejącym, odpowiadające współczynnikowi spływu 0,25. Zagospodarowanie wód nie może wywołać szkód na gruntach sąsiednich. Przyszły Inwestor planowanej zabudowy zostanie zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ drogowy w tym rejonie. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-II.670.4.2018.MJB487 z dnia 20.03.2018 r., opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu na rzecz GPEC-u Sp. z o.o. z tyt. posadowienia sieci na przedmiotowym terenie, szczegółowo opisana w dziale III KW GD1G/00255414/0 (do wglądu w pok. nr 229).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Siedlce , ul. MALCZEWSKIEGO    (obok posesji nr 82)
Gdańsk – Siedlce , ul. MALCZEWSKIEGO    (obok posesji nr 82)