Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk – Olszynka, Ul. LETNIA/PIWONII

Numer działki:
29/2

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
1 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00028037/3

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (024-M/U31) Przeznaczenie terenu MN21: zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolnostojące jedno – lub dwu mieszkaniowe na jednej działce. Przeznaczenie terenu U33: Tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem: - rzemiosła produkcyjnego, - stacji paliw, - warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, - stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów Funkcje wyłączone jako niepożądane: - obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m2, - małe hurtownie do 2.000 m2 powierzchni, - salony samochodowe (z serwisem

Cena wywoławcza:
260 000,00 zł

Szczegóły ceny:
260.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Działka ma regularny kształt, z dojazdem od ul. Letniej. Działka jest porośnięta roślinnością niską i wysoką (w przypadku wycinki zieleni kolidującej z inwestycją wymagane jest zezwolenie wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zmianami). Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych nr WUiA-II.670.131.2017.MJB463 z dnia 16.08.2017 r., opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Teren o wysokim poziomie wód gruntowych, zlokalizowany w granicach polderu Olszynka – otoczony obwałowanymi ciekami: Motławą, Opływem Motławy, Kanałem Rudnickim i Kanałem Wielkim, łączącym Motławę z Martwą Wisłą, które stanowią potencjalne zagrożenie powodziowe dla całego obszaru polderu. Szczególne warunki zagospodarowania: - obowiązuje zakaz podpiwniczeń, - posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren, - utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu – istniejący rów zachować. Rowy to urządzenia o charakterze szczegółowym, w związku z czym Inwestor musi mieć pełną świadomość, że ingerencja w te urządzenia wodne ma konsekwencje u współużytkowników korzystających z rowu.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Olszynka,  Ul. LETNIA/PIWONII
Gdańsk – Olszynka,  Ul. LETNIA/PIWONII