Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk – Olszynka, Ul. MAJOWA 4

Numer działki:
524/2

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
879 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
- KW Nr GD1G/00047348/5

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej Funkcje wyłączone: - obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m2 - małe hurtownie do 2.000 m2 powierzchni, - salony samochodowe (z serwisem) - szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

Cena wywoławcza:
200,00 zł

Szczegóły ceny:
200.000 zł (słownie: dwieściei tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Działka ma regularny kształt, zbliżony do kwadratu, z dojazdem od ul. Majowej. Działka jest porośnięta roślinnością niską i wysoką (w przypadku braku możliwości zachowania zieleni, właściciel nieruchomości winien uzyskać w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku decyzję zezwalającą na jej usunięcie, ponosząc ewent. opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody). Teren o wysokim poziomie wód gruntowych, zlokalizowany w granicach polderu Olszynka – otoczony obwałowanymi ciekami: Motławą, Opływem Motławy, Kanałem Rudnickim i Kanałem Wielkim, łączącym Motławę z Martwą Wisłą, które stanowią potencjalne zagrożenie powodziowe dla całego obszaru polderu. Szczególne warunki zagospodarowania: - obowiązuje zakaz podpiwniczeń, - posadowienie poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren, - utrzymanie funkcji systemu odwadniającego terenu – istniejący rów zachować lub ewent. zastąpić (na całej długości w obrębie terenu) rurociągami deszczowo – drenażowymi. Rowy te, to urządzenia o charakterze szczegółowym, w związku z czym Inwestor musi mieć pełną świadomość, że ingerencja w te urządzenia wodne ma konsekwencje u współużytkowników korzystających z rowu - na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od linii kolejowej. Z uwagi na przebieg po terenie nieruchomości przyłącza wodociągowego Ø 40 (wraz ze studzienką wodociągową) oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 0,16 (wraz ze studzienką rewizyjną) - nowy Nabywca w zawieranym akcie notarialnym ustanowi służebność przesyłu na rzecz właściciela powyższych sieci tj.: Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej sp. z o.o., 80 – 874 Gdańsk, ul. Kartuska 201, obciążając tę nieruchomość prawem nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie posadowienia, dojazdu i dojścia do w/w sieci w celu utrzymania sieci w należytym stanie technicznym oraz w celu usuwania powstałych na niej awarii. W dziale III KW GD1G/00047348/5 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu), które nie dotyczy zbywanej nieruchomości.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Olszynka, Ul. MAJOWA 4
Gdańsk – Olszynka, Ul. MAJOWA 4