Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Kolonia Wyżyny 23

Numer działki:
355

Obręb ewidencyjny:
79

Powierzchnia:
992 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
KW Nr GD1G/00051929/3

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (symbol w planie: 005-MN21)

Cena wywoławcza:
473 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 473.000 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty drzewami owocowymi (były sad) oraz krzewami. Na działce znajdują się odcinki murków oporowych – przeznaczone do rozbiórki na koszt nowego nabywcy. Dostępność drogowa: od ciągu pieszo-jezdnego ul. Kolonia Wyżyny (009-KX). Nowy Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania -podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst + rysunek). Między innymi dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne do przetargu (nr WUAiOZ-II-735/2825/2007/BA z dnia 15.03.2007 r.), z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać, bowiem nowy Nabywca będzie zobowiązany do ich respektowania przy realizacji planowanej inwestycji. UWAGA: - zapisy dotyczące istniejącego budynku na zbywanej działce są nieaktualne, budynek został rozebrany. Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem). Ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, przywołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez część terenu przebiega planowany korytarz infrastruktury technicznej, w którym uwzględniono system odwodnienia powierzchniowego. Nowy Nabywa zostanie zobowiązany w akcie notarialnym do umożliwienia Gminie realizacji inwestycji odwodnienia w pasie infrastruktury technicznej, a po jej realizacji do dbałości o stan techniczny uzbrojenia. Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 100 mm oraz instalacja wodociągowa, służące wcześniej obsłudze budynku mieszkalnego położonego na zbywanej działce, który został rozebrany przez służby miejskie. Nabywcę obowiązywać będą ograniczenia: zakazu sytuowania budynków oraz budowli w odległości 1,5 m od skrajni przyłączy, zakazu dokonywania nasadzeń drzew i krzewów oraz sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skrajni przyłączy. Pozostałe informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu dla potrzeb m.in. niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Działka położona na skarpie z dużą ilością poziomów, w związku z czym prace budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób nie naruszający stabilności skarp. Teren objęty jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Kolonia Wyżyny 23
Kolonia Wyżyny 23