Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Pasieczna 35

Numer działki:
386/2

Obręb ewidencyjny:
114

Powierzchnia:
461 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
KW Nr GD1G/00046020/3

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej (symbol w planie: 026-MN21) Przeznaczenie terenu MN21: MN21 – tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej: domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej działce.

Cena wywoławcza:
100 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:

Uwagi:
Teren niezabudowany, niezagospodarowany, o kształcie zbliżonym do prostokąta, wzdłuż północno-zachodniej granicy działki przebiega rów odprowadzający wodę deszczową. Nieruchomość położona jest na obszarze depresyjnym o rzędnej terenu ok. -1,35 m poniżej poziomu morza, na którym istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zalania wodami otaczających go cieków w wyniku awarii urządzeń hydrotechnicznych oraz podtopienia wodami gruntowymi (z uwagi na depresyjny charakter terenu jego odwodnienie może być realizowane jedynie w sposób mechaniczny). Wprowadzono zakaz podpiwniczeń oraz nakaz posadowienia poziomu podłogi parteru co najmniej 0,5 m ponad otaczający teren. Dostępność drogowa – od ul. Pasiecznej (052-KD80). W przypadku konieczności budowy zjazdu na ul. Pasieczną, przyszły Inwestor winien opracować projekt budowlany zjazdu i uzgodnić go z GZDiZ w Gdańsku. Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 0,16m oraz przyłącze wodociągowe Ø 40 mm PE. Nabywcę obowiązywać będą ograniczenia: zakazu sytuowania budynków oraz budowli w odległości 1,5 m od skrajni przyłączy, zakazu dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości 2,0 m od skrajni przyłączy oraz zakazu sytuowania elementów betonowych małej architektury w pasie o szerokości 1,5 m od skrajni przyłączy. W związku z powyższym Inwestor w umowie sprzedaży udzieli nieodwołalnej zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie z w/w działki przez GIWK Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie posiadania na tej działce przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz zobowiąże się do zapewnienia nieodpłatnego, nieograniczonego w czasie prawa dostępu do przedmiotowych przyłączy w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją; ponadto zobowiąże się, że w przypadku zbycia nieruchomości przeniesie powyższe zobowiązania na swoich następców prawnych. Z uwagi na przebieg po terenie nieruchomości dwóch napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia nn-0,4 kV - nowy Nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia gestorowi sieci tj. ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, prawa swobodnego dostępu do linii elektroenergetycznych z tytułu ewentualnych napraw, konserwacji oraz prawidłowej eksploatacji. Z uwagi na przebieg po terenie nieruchomości napowietrznego i doziemnego kabla telekomunikacyjnego - nowy Nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia gestorowi infrastruktury teletechnicznej tj. Orange Polska S.A. prawa wstępu na teren w celu wykonania robót związanych z dozorem, pomiarami okresowymi, usuwaniem awarii, remontem i modernizacją sieci telekomunikacyjnej. W dziale III Księgi Wieczystej nr GD1G/00046020/3 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu do drogi publicznej przez działkę 276 obszaru 475 m2 na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 280/3 obszaru 917 m2 wpisanej w KW 106301, bliżej określona w paragrafie 6 umowy sprzedaży z dnia 14 stycznia 2002 r. Rep. A 50/02 sporządzonej w kancelarii notarialnej w Gdańsku), które nie dotyczy zbywanej nieruchomości (pod nr Dz.KW./ GD1G/00023805/18 z dnia 18.04.2018 r. znajduje się wniosek o wykreślenie w/w służebności). Nowy Nabywca w akcie notarialnym zobowiązany zostanie do respektowania - podczas realizacji przyszłej inwestycji - warunków wynikających z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst + rysunek). Dla przedmiotowej nieruchomości opracowane zostały uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne do przetargu (nr WUiA-II.670.326.2018.MJB476 z dnia 18.01.2018 r.), z którymi przystępujący do przetargu winni się zapoznać, bowiem nowy Nabywca będzie zobowiązany do ich respektowania przy realizacji planowanej inwestycji. Przedmiotowy obszar położony jest na terenie depresyjnym i jest odwadniany m.in. systemem rowów. Rowy te, to urządzenia o charakterze szczególnym, w związku z czym Inwestor musi mieć pełną świadomość, że koszty ich utrzymania ponoszą ich współużytkownicy – odnoszący korzyści (w utrzymaniu właściwych warunków gruntowo-wodnych). Ingerencja w te urządzenia wodne ma konsekwencje u współużytkowników – współwłaścicieli korzystających z rowu. Właściwa eksploatacja rowów należy do ich współwłaścicieli odnoszących z rowów korzyści. Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w uzgodnieniu z poszczególnymi gestorami tych sieci. W razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązane staraniem oraz na koszt inwestora wygrywającego przetarg. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i zobowiązany jest do jej uporządkowania (własnym kosztem i staraniem).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Pasieczna 35
Pasieczna 35