PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Funkcja mieszkaniowo - usługowa, Usługi

Położenie:
Kartuska 237

Numer działki:
928

Obręb ewidencyjny:
64

Powierzchnia:
3 614 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00017520/6

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej Funkcje wyłączone jako niepożądane: - obiekty handlowe o pow. sprzedażowej powyżej 2.000 m2, - szpitale i domy opieki społecznej, - budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

Cena wywoławcza:
2 892 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 2.892.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) Należność płatna jednorazowo - przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren niezabudowany, o kształcie prostokąta, położony na stoku wzniesienia. Działka jest niezagospodarowana, zadrzewiona i zakrzaczona (zaleca się maksymalne zachowanie istniejącej zieleni na terenie skarpy). Położenie w zlewni Potoku Siedleckiego w odległości ok. 70 m. Istnieje konieczność wykonania retencji na terenie działki. Linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6 m równolegle do ul. Kartuskiej oraz wzdłuż południowej granicy Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – jak na rysunku planu. Teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. W granicach działki występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwania się mas ziemnych. Dostępność drogowa – od ul. Kartuskiej, wyłącznie poprzez istniejące zjazdy. Szczegółowe Informacje na temat uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych opracowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury dla potrzeb niniejszego przetargu (do wglądu w pok. nr 229). Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom sieci i urządzeń przesyłowych odpowiedniego dostępu do mediów przechodzących przez przedmiotowy teren - w celach związanych z ich prawidłową eksploatacją, usuwaniem awarii, remontami i modernizacją. Ponadto na podstawie art. 3051 kodeksu cywilnego gestorom sieci przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Przyszły Inwestor planowanej zabudowy, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zostanie zobowiązany do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ drogowy w tym rejonie. W przypadku, gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, Inwestor inwestycji nie drogowej - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - zostanie zobowiązany w umowie zawartej z Zarządcą drogi do przebudowy istniejącego lub budowy nowego układu drogowego. W Księdze Wieczystej nr GD1G/00017520/6 nie ujawniono jeszcze działki nr 928, która powstała w wyniku scalenia działek nr 739 i 740 o łącznej pow3.614 m2.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 329