Szczegóły oferty

Kategoria:
Usługi

Położenie:
Gdańsk - Brzeźno ul. Gdańska 40

Numer działki:
2/2 1/4

Obręb ewidencyjny:
44

Powierzchnia:
18 433 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00061329/0 GD1G/00056443/7

Przeznaczenie:
TEREN ZLOKALIZOWANY NA OBSZARZE STREFY USŁUGOWEJ (obejmujący MPZP nr 0303 i MPZP nr 0704)

Cena wywoławcza:
20 170 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza gruntu brutto, obejmująca 23% podatek VAT 20.170.000 zł(słownie: dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Przedmiotowa nieruchomość obejmuje 2 działki, które tworzą łącznie teren o regularnym, zbliżonym do trójkąta kształcie. Teren zadrzewiony, ogrodzony, w przewadze niezabudowany. Dostęp komunikacyjny (dojazd i dojście) do przedmiotowego terenu od drogi publicznej, którą jest ul. Gdańska. Na części obszaru wyznaczonego do sprzedaży znajduje się substandardowa zabudowa (pustostany) – przeznaczona do rozbiórki kosztem i staraniem nowego nabywcy wyłonionego w drodze przetargu (uprzednio teren był wykorzystywany na podstawie umów dzierżawy). Przez przedmiotowy teren przebiegają sieci infrastruktury technicznej (szczegółowo opisane w uwarunkowaniach urbanistyczno–architektonicznych do przetargu nr WUAiOZ-II.670.288.2015.MJB.401 z dnia 01.06.2015 r.). Z uwagi na przebieg po terenie przyłącza wodociągowego Ø 40 (wraz ze studnią wodomierzową) – nowy nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia gestorowi sieci GIWK Sp. z o.o. z Gdańska prawa swobodnego do nich dostępu z tytułu prowadzonych prac eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych (ustanawiając na ewent. żądanie w/w gestora prawa nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu). Z uwagi na przebieg po terenie linii elektroenergetycznych: podziemnej nn-0,4 kV oraz napowietrznej nn-0,4 kV – nowy nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia gestorowi sieci ENERGA OPERATOR S.A. O/Gdańsk prawa swobodnego dostępu do linii elektroenergetycznych z tytułu ewentualnych napraw, konserwacji oraz prawidłowej ich eksploatacji (ustanawiając na ewent. żądanie w/w gestora prawa służebności przesyłu). Z uwagi na przebieg po terenie sieci gazowej Dn 200 i przyłącza gazowego – nowy nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia gestorowi sieci PSG Sp. z o.o. O/Gdańsk prawa swobodnego dostępu do sieci z tytułu ewentualnych napraw, konserwacji oraz prawidłowej ich eksploatacji (ustanawiając na ewent. żądanie w/w gestora prawa służebności przesyłu). Na części obszaru nieruchomości przewidzianej do sprzedaży, która objęta jest MPZP nr 0704 teren może być odwadniany mechanicznie a plan zaleca niepodpiwniczenie budynków. Przedmiotowy teren znajduje się w obrębie obszaru o zaostrzonych warunkach strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Czarny Dwór” i „Zaspa” w Gdańsku. Strefa została ustanowiona Rozporządzeniem nr 3/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30.06.2009 r., opublikowanym w Dz. Urz. woj. pom. z 2009 r. Nr 97, poz. 1960 – zmienionym Rozporządzeniem Nr 3/12 z dnia 27 lipca 2012 r. opublikowanym w Dz. Urz. woj. pom. z 2012 r., poz. 2572. W związku z powyższym realizacja inwestycji nie może naruszać zakazów określonych w rozporządzeniu. Inwestor zobowiązany jest do opracowania koncepcji obsługi transportowej wraz z prognozą ruchu i określeniem wpływu planowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny. W przypadku gdy planowana inwestycja spowoduje konieczność budowy lub przebudowy dróg publicznych, inwestor inwestycji nie drogowej zostanie zobowiązany w umowie zawartej z zarządcą drogi do budowy lub przebudowy układu drogowego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w zakresie wynikającym z wniosków z analizy wpływu inwestycji na układ drogowy.

Kontakt:
Małgorzata Ryba tel 58 32 36 229 pok. 229

Gdańsk - Brzeźno ul. Gdańska 40
Gdańsk - Brzeźno ul. Gdańska 40