Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk – Oliwa, ul. Kwietna 10a

Numer działki:
188/3

Obręb ewidencyjny:
10

Powierzchnia:
787 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00047710/4

Przeznaczenie:
Przeznaczenie w MPZP ZABUDOWA MIESZKANIOWO - USŁUGOWA Funkcje wyłączone jako niepożądane - parkingi garaże ogólnodostępne dla samochodów osobowych nie związane z obiektami lokalizowanymi w terenie, - garaże boksowe i zespoły garaży oraz budynki gospodarcze, - salony samochodowe (z serwisem i myjnie samochodowe, - małe hurtownie do 2.000 m2 powierzchni użytkowej.

Cena wywoławcza:
740 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza gruntu brutto (cena obejmuje 23% podatek VAT) 740.000,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego

Forma zbycia:
przetarg ustny nieograniczony

Uwagi:
Teren częściowo ogrodzony, porośnięty drzewami i krzewami ozdobnymi i owocowymi - wykorzystywany do tej pory jako ogrody przydomowe (ewent. pozostałości po ogródkach działkowych przeznaczone do rozbiórki na koszt i staraniem nowego nabywcy). Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski o wysokim poziomie wód gruntowych. W południowej części działki (przy granicy) znajduje się główny kanał drenażowy, tzw. zbieracz „B” – możliwe istnienie innych niezinwentaryzowanych ciągów drenażowych na działce. Dostępność drogowa do przedmiotowej nieruchomości – od ul. Kwietnej. Informacje na temat uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury technicznej zostały zawarte w uwarunkowaniach urbanistyczno – architektonicznych do przetargu (do wglądu w pok. nr 229). W dziale III Księgi wieczystej GD1G/00047710/4, w której – m.in. – jest wpisana zbywana działka nr 188/3 widnieją niżej wymieniony wpisy: „działkę nr 105/1 (obecnie nr 402) położoną w Gdańsku Oliwie przy ul. Obrońców Westerplatte nr 37 została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych. Przeniesiono z KW 28958 dn. 8.05.1992 r.” „służebność gruntowa drogi przez działkę nr 217/5 objętą KW. 50312 wzdłuż granicy z działką nr 219 do ul. Liczmańskiego na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działki nr 217/2 objętą KW. 92535”. W/w wpisy nie dotyczy zbywanej nieruchomości gruntowej, jednakże przy sprzedaży mogą one zostać przepisane/przeniesione do nowej księgi wieczystej.

Kontakt:
Małgorzata Ryba tel. 58 32 36 229 pok. 229

Gdańsk – Oliwa, ul. Kwietna 10a