PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dzienni opiekunowie - zasady wpisu i wykreśleń w wykazie dziennych opiekunów

Dzienni opiekunowie - zasady wpisu i wykreśleń w wykazie dziennych opiekunów

A
A

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w lokalu, do którego posiada tytuł prawny.

W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna, z tym że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna.

Podmiot zatrudniajacy dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego dziennego opiekuna do wykazu.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu prezydent miasta moze przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące dziennych opiekunów tj.: o wpis lub wykreślenie z Wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany 

OPŁATY

Wpis do wykazu dziennych opiekunów jest zwolniony z opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do wykazu dziennych opiekunów następuje nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o wpis w systemie elektronicznym.

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2018.603 -j.t)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U.2011.69.368)

Informacji na temat różnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 udziela Wydział Rozwoju Społecznego Referat Niesamorządowej Edukacji i Wychowania, tel: (58) 323 67 39, (58) 323 67 19.

Joanna Bukowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Ewidencji i Monitoringu Podmiotów Niesamorządowych