Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce - zasady wpisu, zmian i wykreśleń w Rejestrze

Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce - zasady wpisu, zmian i wykreśleń w Rejestrze

A
A

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków oraz klubów dziecięcych tj.: o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

 Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel.: 22 529-06-60.

Załączniki do wniosków:

Wszelkie wymagane przy składaniu e-wniosku załączniki:

1) pozytywna decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnienie przepisów przeciwpożarowych,

2) pozytywna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o warunkach sanitarno-lokalowych (żłobki) lub pozytywna opinia Prezydenta Miasta Gdańska o warunkach lokalowych i sanitarnych (kluby dziecięce)

3) zaświadczenie o niekaralności

4) potwierdzenie dokonania oplaty za wpis do rejestru

należy zeskanować i załączyć do elektronicznego wniosku o wpis do rejestru.

OPŁATY

Opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 350 zł. Należy ją uiścić na konto UM w Gdańsku nr rachunku: 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603 lub w kasie urzędu. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy załączyć do elektronicznego wniosku o wpis do rejestru.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po weryfikacji wniosku w systemie elektronicznym wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 poz.603- j.t)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014 poz. 925)
  3. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2017 poz. 2379)
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U.2011.69.368)

Informacji na temat różnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 udziela Wydział Rozwoju Społecznego Referat Niesamorządowej Edukacji i Wychowania, tel: (58) 323 67 39, (58) 323 67 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Bukowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Ewidencji i Monitoringu Podmiotów Niesamorządowych