PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – MOPR 4/2020 - wsparcie domów pomocy społecznej

A
A
202011161062
 

ZAPROSZENIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert – MOPR 4/2020 polegającego na wsparciu domów pomocy społecznej

Na podstawie z art. 15zzm i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), w związku z Zarządzeniem Nr 483/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Gdańska zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Celem projektów powinno być wsparcie podmiotów realizujących zadania publiczne na ich rzecz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przedmiotem zaproszenia jest realizacja zadań dotyczących w szczególności: prowadzenia domów pomocy społecznej w zakresie:

>  zabezpieczenia środków ochrony osobistej, w szczególności maseczek i środków dezynfekcyjnych dla podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej organizacji pozarządowych:

 1. zakres zadania obejmuje produkcję/zakup/dystrybucję środków ochrony osobistej;
 2. oczekiwane rezultaty/produkty:
  • zabezpieczenie x szt. maseczek,
  • zabezpieczenie x szt. rękawiczek,
  • zabezpieczenia x litrów środków dezynfekcyjnych,

 

 1. Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania wynosi 73 000,00 zł.
 2. Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie ofert jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
 3. Składanie ofert odbywa się elektronicznie zgodnie z treścią zaproszenia za pośrednictwem systemu witkac.pl w formie naboru ofert:
 • formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie wprowadzony Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055);
 • w ofercie jako rezultaty należy wskazać rezultaty zgodnie z pkt 2 niniejszego zaproszenia, możliwe jest także dodanie innych rezultatów;
 • oferty są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania w ramach niniejszego zaproszenia;
 • do oferty należy załączyć w systemie witkac.pl kopię aktualnego wyciągu
  z właściwego rejestru lub ewidencji (jeżeli jest inny niż KRS) oraz skan podpisanego oświadczenia (wzór dostępny jako załącznik w systemie witkac.pl);
 • niezwłocznie po złożeniu oferty w systemie witkac.pl należy przesłać skan podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mopr@mopr.gda.pl lub za pośrednictwem ePUAP: /moprgd/skrytka;
 • w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia wpływu oferty w systemie witkac.pl przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mailowy wskazany
  w ofercie) o spełnieniu/niespełnieniu wymogów formalnych złożonej oferty;
 • w przypadku spełnienia wymogów formalnych złożonej oferty, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku dokonuje oceny możliwości i sposobu realizacji zadania, zakresu rzeczowego zadania oraz kosztów i rekomenduje odrzucenie lub przyjęcie oferty do dofinansowania, uzasadniając wybór i proponując wysokość dotacji do decyzji Prezydenta Miasta Gdańska;
 • dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu i kosztorysu realizacji zadania, co zostanie uwzględnione w zaktualizowanym zakresie rzeczowym
  i kosztorysie zadania w systemie witkac.pl;
 • po decyzji wyboru oferty przez Prezydenta Miasta Gdańska zawiera się umowę realizacji zadania publicznego;
 • zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2020 roku.
 1. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków, tryb sprawozdawczości ustala się jak dla umów dotacyjnych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert. 
 2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny ze wzorem określonym
  w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055). 
 3. Zaproszenie opublikowane zostanie na stronie gdansk.pl w komunikatach
  i zakładce organizacje pozarządowe oraz w BIP urzędu Miejskiego w Gdańsku
  i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
202011161063