Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wyprawka szkolna 2015 - informacja i wnioski

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ustalił termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" do dnia 11 września 2015 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska (6 KB)

1
1
1

Informacja dotycząca  udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - „Wyprawka szkolna 2015”

Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 2015, poz. 938) Prezydent Miasta Gdańska ustalił termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 do dnia 11 września 2015 r.

1.  Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2015/2016 w:

a.  klasach III szkoły podstawowej – kwota dofinansowania do 225 zł,

b.  klasach III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – kwota dofinansowania do 225 zł,

c.  klasie IV technikum – kwota dofinansowania do 445 zł.

 

2.  W 2015 r. programem będą objęci także uczniowie:

a.  słabowidzący,

b.  niesłyszący,

c.  słabosłyszący,

d.  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e.  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f.  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g.  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h.  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punktach a-g, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do następujących szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I, II, i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klas I), szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I, II i IV), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia (z wyjątkiem klas I), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (z wyjątkiem klas I), liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych (z wyjątkiem klas I i IV).

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym  2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy IV), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I), szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów ze wszystkich klas objętych programem utrzymano  jednolite kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie.

3. Wartość pomocy, nie może przekroczyć kwoty:

Kwota w zł Grupa uczniów uprawniona do otrzymania danej kwoty
175 Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej
225

1. Uczniowie:

a) słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do klas III szkoły podstawowej lub klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowany lub znacznym klas III, V, VI szkół podstawowych lub klas II i III gimnazjów, nie korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego;

c) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych.

770

Uczniowie:

a) niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do klas III szkoły podstawowej oraz klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający do klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum, korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego;

c) w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego), koszt dofinansowania nie może być wyższy niż 192,50 .

325 Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do klas V i VI szkół podstawowych, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystający z podręczników do kształcenia specjalnego.
770

Uczniowi niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas V i VI szkół podstawowych, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego;

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, nie może być wyższy niż 308,00 .

350 Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do klas II i III gimnazjów, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, nie korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego;
607

Uczniowie niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do klas II i III gimnazjów, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego;

w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego), koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, nie może być wyższy niż 303,50 zł.

390 Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do zasadniczej szkoły zawodowej.
445 Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV- VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV- VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas VII – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie do 11 września 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

1. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wnioski do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników - kryterium dochodowe (5 KB);
  2. Wniosek dla ucznia niepełnosprawnego; (27 KB);
  3. Wniosek dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego (5 KB).

Wnioski są również do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2015/2016.

Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - „Wyprawka szkolna 2015”. (4 KB)

Rodzicu pamiętaj – składając wniosek o dofinansowanie podręczników musisz w nim podać przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny ZA ROK 2013Czytaj także na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Wyprawka szkolna – jak obliczyć kryterium dochodowe".

Halina Maciejewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Organizacji i Monitorowania