Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wyniki otwartego konkursu ofert dla ogranizacji pozarządowych na 2006 na wszystkie zadania

A
A
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie:

działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej sportu i turystyki ; nauki, edukacji, oświaty i wychowania;upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2006 roku, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przeciwdziałania patologiom społecznym, organizacji wolontariatu i kształcenia wolontariuszy działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe na realizację zadania "Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego" przez podmioty nie zaliczane do sektora finasów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Podstawa prawna: Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1201/05 z dnia 5 października 2005 roku.

Lista organizacji i ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego Konkursu Ofert 2006

L.P. Nazwa Organizacji Tytuł Projektu Kwota przyznana
1 Akademicki Klub Jeździecki Zawody Jeździeckie 1 500
2 Centrum Wolontariatu w Gdańsku Wolontariat - Pomagam Profesjonalnie 5 000
3 DEMOKRATYCZNA UNIA KOBIET KLUB w GDAŃSKU Przyjdź - My Ci pomożemy 15 000
4 Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym "ŚWIATŁO I CIENIE" Obóz integracyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zdrowej 5 255
5 Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym "ŚWIATŁO I CIENIE", Prowadzenie zajęć ruchowych dla seniorów i osób niepełnosprawnych 4 000
7 FUNDACJA LIBERAŁÓW Dofinansowanie wydania 6 numerów czasopisma "Przegląd Polityczny" 23 000
8 Fundacja " "RODZINA NADZIEI", Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 8 000
9 Fundacja "ABSTYNENCJA I TRZEŹWOŚĆ" "Dać nadzieję" 1 000
10 Fundacja "ABSTYNENCJA I TRZEŹWOŚĆ", Droga trzeźwych serc 2 000
11 Fundacja "ABSTYNENCJA I TRZEŹWOŚĆ", Być trzeźwym 3 000
12 Fundacja "ABSTYNENCJA I TRZEŹWOŚĆ", Wiara i Nadzieja 8 868
13 Fundacja "CENTRUM SOLIDARNOŚCI", "Drogi do Wolności" - VI edycja konkursu historycznego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych 15 000
14 Fundacja "POMORSKI DOM NADZIEI", "Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież 2006 7 000
15 Fundacja "POMORSKI DOM NADZIEI", Edukacja HIV/AIDS-pedagodzy 2006 2 000
16 Fundacja "POMÓŻ SOBIE I INNYM", Słoneczne lato na Wyspie Stogi - edycja IV 7 000
17 Fundacja "POMÓŻ SOBIE I INNYM", Zima na Stogach 2 000
18 Fundacja "POMÓŻ SOBIE I INNYM", Klub dla Młodzieży 3 000
19 Fundacja "POMÓŻ SOBIE I INNYM", Klub dla kobiet - grupa samopomocowa cz. IV "Żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień" 4 000
20 Fundacja "PRAESTERNO" Oddział Gdańsk, Terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu. 10 000
21 Fundacja "PRAESTERNO" Oddział Gdańsk, Terapia indywidualna i grupowa dla osób współuzależnionych i zagrożonych przemocą w rodzinie. 13 000
22 Fundacja "PRAESTERNO" Oddział Gdańsk, Zapobieganie młodzieżowej patologii społecznej porzez pracę z grupami ryzyka w ich środowiskach w fornmie warsztatów klasowych na terenie szkoły 4 500
23 Fundacja "RODZINA NADZIEI", Organizacja zajęć w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 7 000
24 Fundacja "RODZINA NADZIEI", Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego 5 000
25 Fundacja "Sprawni Inaczej" Kurs Szkoleniowy dla Wolontariuszy 2 000
26 Fundacja Archiwum Filmowe "DROGI DO NIEPODLEGLOŚCI", Rewitalizacja zasobów archiwalnych materiałów filmowych z historii najnowszej Polski i Gdańska od 1980 do 1995 -II etap 28 000
27 Fundacja Barbary Bieleckiej Musica Mundi, Muzyczne Forum Młodych Gdańsk 2006 18 000
28 Fundacja Biblioteki Gdańskiej, Kartoteka na nośnikach elektronicznych - dikumentacja budowli gdańskich w zbiorach BG PAN 6 000
29 FUNDACJA CENTRUM ŚW.JACKA Festiwal Św.Dominika 28 000
30 FUNDACJA GDAŃSKA Biblioteka Gdańska 28 000
31 Fundacja Hanzeatycka Orkiestra Kameralna "HANSEATICA'' Kontynuacja współpracy z Hansestadt Lubeck 10 000
32 Fundacja Hospicyjna Warsztaty psychoedukacji dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 8 000
33 Fundacja Hospicyjna Marsz dla Hospicjum 4 160
34 Fundacja im Jacka Kaczmarskiego Program słowno-muzyczny pt.: Raj 11 000
35 Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "WRÓĆ", Zielona Szkoła Podopiecznych OREW przy ul. Uczniowskiej w Gdańsku 6 000
36 Fundacja Poszanowania Energii, Program edukacyjno-wychowawczy Ekozespoły Gdańskie 10 000
37 Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańskie Informatorium NGO's 12 000
38 Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Sztuka "Pod murem" 7 000
39 Gdańska Fundacja Oświatowa "Młodzieżowy wolontariat" - szkolenie wolontariuszy 4 000
40 Gdański Klub Kick Boxingu "DUET", Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gdańska połączony z pokazami sportów walki. 1 500
41 Gdański Klub Kick Boxingu "DUET", Obóz letni z kick-boxingiem 4 000
42 Gdański Klub Kick-Boxingu "DUET", ul. Zielony Trójkąt, 80-869 Gdańsk, tel. 0602-799-716, 0602-355-478 Upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej poprzez edukację na temat zasad prawidłowego żywienia oraz organizowania zajęć ruchowo-sportowych z elementami sportów walki dla dzieci i młodzieży 1 500
43 Gdański Klub Kick Boxingu "DUET", Przeciwdziałanie patologiom społecznym - realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - Kick-Boxing - alternatywa dla narkotyków" 3 000
44 Gdański Klub Kick Boxingu "DUET", Przeciwdziałanie patologiom społecznym - realizacja programu profilaktycznego w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - Kick-Boxing - alternatywa dla narkotyków" 2 000
45 Gdański Klub Sportowy "Morena", Sport i współzawodnictwo jako przeciwdziałanie patologiom społecznym w dużej aglomeracji miejskiej. Organizacja cyklicznych zajęć sportowych z ukierunkowaniem piłki nożnej. 4 000
46 Gdański Klub Sportowy "Morena", V Halowy Turniej Piłki Nożnej "Puchar Wiosny" 1 500
47 Gdański Klub Sportowy "Morena", Festyn Rodzinny z Okazji "Dnia Dziecka" 2 500
48 Gdański Klub Sportowy "Morena", Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej 1 500
49 Gdański Klub Sportowy Niesłyszących "Pomorze" Sport Przyszłością Niesłyszących 3 500
50 GDAŃSKI KLUB WIOŚLARSKI "DRAKKAR'' Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zajęcia rekreacyjno-sportowe i świetlicowe dla dzieci 8-16 lat, sportowe wakacje. 4 000
51 GDAŃSKI KLUB WIOŚLARSKI "DRAKKAR'' Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej dzieci 8-16 lat 6 000
52 GDAŃSKI KLUB WIOŚLARSKI "DRAKKAR'' Regaty wioślarskie i festyn z okazji Dni Morza 2 000
53 Gdańskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona, Prowadzenie zajęc ruchowych dla seniorów i osób niepełnosprawnych z chorobą Parkinsona mieszkańców Gdańska 2 000
54 Gdańskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona, Organizowanie zajęć terapeutycznych dla mieszkańców Gdańska z chorobą parkinsona 15 000
55 Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej "Mozart, Schumann, Szostakowicz - trzy style, trzy epoki" 18 000
56 Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PROMYK NADZIEI" Zimowisko z Promykiem 5 000
57 Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PROMYK NADZIEI", Po przygodę z Promykiem 15 000
58 Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PROMYK NADZIEI", Górskim szlakiem 8 000
59 Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PROMYK NADZIEI", W góry z Promykiem 10 000
60 Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków, Klub Młodzieżowy "Gimnazjum 11" (kontynuacja) 12 000
61 Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków, Obóz terapeutyczny 10 000
62 Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Grupy wsparcia 6 000
63 Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Ośme niemicko-polskie spotkanie nauki i kultury w jednoczącej się Europie 7 000
64 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej Niepodległościowy Turniej Sportowy 3 700
65 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej Szkolenie dla Liderów Organizacji Pozarządowych 6 000
66 Katolickie Stowarzyszenie Sportowe "PRZYMIERZE" w Parafii Św.Jadwigi, Zapobieganie narkomanii i innym uzależnieniom poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna w roku 2006 6 782
67 Katolickie Stowarzyszenie Sportowe "PRZYMIERZE" w Parafii Św.Jadwigi, Integracja Środowiska Mieszkańców Osiedla Orunia Górna poprzez Organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w roku 2006 3 000
68 Katolickie Stowarzyszenie Sportowe "PRZYMIERZE" w Parafii Św.Jadwigi, Organizacja letniego wypoczynku wakacyjnego w roku 2006 dla dzieci i młodzieży z osiedla Orunia Górna znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej 7 000
69 Klub Kobiet po Mastektomii "AMAZONKI" przy Klinice Chirurgii Onkologicznej AMG Edukacja społęczeństwa w zakresie profilaktyki raka piersi połączona z praktyczną nauką samobadania 3 500
70 Klub Kobiet po Mastektomii "AMAZONKI" przy Klinice Chirurgii Onkologicznej AMG Upowszechnianie turystyki w środowisku kobiet po leczeniu raka piersi 2 500
71 Klub Kobiet po Mastektomii "AMAZONKI" przy Klinice Chirurgii Onkologicznej AMG Działanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych 2 693
72 Klub Lekkoatletyczny "LECHIA" Letni obóz rekreacyjno-wypoczynkowy dla młodzieży z elementami turystyki krajoznawczej 4 000
73 Klub Lekkoatletyczny "LECHIA" Profilaktyczny program sportowy stanowiący alternatywę dla zachowań ryzykownych pod hasłem "Bądź sprawny i zdrowy" 8 000
74 Klub Płetwonurków "NEPTUN", Sport naturalnym terapeutą - KP NEPTUN bezpieczną alternatywą dla dzieci i młodzieży 15 000
75 Klub Płetwonurków "NEPTUN", Sport i Natura jako terapeuci - ferie zimowe 2006 4 000
76 Klub Płetwonurków "NEPTUN", Sport i Natura jako terapeuci - lato 2006 6 000
77 Klub Sportowy "OLIVIA", Obóz krajoznawczo-sportowy dla dzieci i młodziezy z dużej aglomeracji miejskiej jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego 4 000
78 Klub Sportowy "OLIVIA", Całoroczne pozalekcyjne zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z dużej aglomeracji miejskiej jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego. 10 000
79 Klub Wodny "WIKING", Pozalekcjne zajęcia spotowo - rekreacyjne w zakresie pływania na smoczych łodziach i ogólnej sprawności fizycznej dla dzieci i młodzieży formą przeciwdziałania uzależnieniom 4 000
80 Kolejowy Klub Sportowy "GEDANIA" Organizowanie wypoczynku zimowego w okresie ferii zimowych 4 000
81 KRAJOWE Towarzystwo Autyzmu Oddzial Gdański z siedzibą w Gdyni, Wypoczynek zimowy 4 000
82 Lokalny Ośrodek Integracyjny dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym Krajoznawstwo i wypoczynek osób niepełnosprawnych 5 000
83 Lokalny Ośrodek Integracyjny dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym W zakresie edukacji, oświaty i wychowania 8 000
84 Marek Kamiński Foundation, Szkoła Przekraczania Granic 5 000
85 Miejski Dom Kultury, XIV Obrazy Ogniem Malowane ( impreza plenerowa ) 5 100
86 Miejski Dom Kultury, Festiwal Instalacji Lirycznych 15 000
87 Miejski Dom Kultury, Muzyka w blokowisku ( cykl koncertów ) 8 000
88 Miejski Dom Kultury, Bożonarodzeniowe imprezy plenerowe 10 000
89 Miejski Dom Kultury, Lato z domem sztuki 5 000
90 Miejski Dom Kultury, Klub Artura - świetlica socjoterapeutyczna 21 133
91 Miejski Dom Kultury, "Poszukiwacze Skarbów" 5 767
92 Miejski Klub Sportowy "ATLETA" Dzień Dziecka 2006 3 000
93 Miejski Klub Sportowy "ATLETA" Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w trudnej sytuacji rodzinnej. 10 000
94 Morski Robotniczy Klub Sportowy "GDAŃSK", Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieżyu w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych w dyscyplinie KAJAKARSTWO (piłka kajakowa, kanadyjnki, kajaki). 8 000
95 Morski Robotniczy Klub Sportowy "GDAŃSK", Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych w dyscyplinie TENIS STOŁOWY 5 000
96 Morski Robotniczy Klub Sportowy "GDAŃSK", Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży poprzez udział w obozie sportowym w dyscyplinach kajakarstwo, łucznictwo, tenis stołowy 5 000
97 Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół "PIAST" Gdańsk - aktywna turystyka i kultura fizyczna przez cztery pory roku. 4 000
98 Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół "PIAST" Warsztaty terapeutyczne i aktywizujące - kontynuacja 5 000
99 Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół "PIAST" Rozwój wrażliwości artystycznej wśród osób niepełnosprawnych 12 000
100 Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół "PIAST" Sztuka i tradycja formą terapii 8 000
101 Nadwiślańskie Stowarzyszenie Chorych na Epilepsję i Ich Przyjaciół "PIAST" Warsztaty krajoznawcze a aktywny wypoczynek - kontynuacja 4 000
102 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe "OSA", Pomóż, okaż serce 6 550
103 Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy, Jesteśmy Razem 2006 - obóz kontaktowy PCK dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnej oraz defaworyzowanej pochodzącej ze środowisk zagrożonych patologią 6 000
104 Polski Czerwony Krzyż, Pomorski Zarząd Okręgowy, Odkrywamy Prawo Humanitarne 3 450
105 Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Okręgowy w Gdańsku, W zdrowym ciele - zdrowa krew 2 050
106 Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Gdańsku, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 1 270
107 Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Gdańsku, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK i Obrony Cywilnej 1 270
108 Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących IX Zlot Niesłyszących - impreza sportowo-rekreacyjna 1 500
109 Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących Wycieczka turystyczno-krajoznawcza po Suwalszczyźnie 2 000
110 Polski Związek Głuchych, Oddz.Pomorski, Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących, Zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne na basenie dla inwalidów słuchu 1 000
111 Polski Związek Głuchych, Oddział Pomorski, Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących, Cykl wieczorów poetyckich połączony z kiermaszem książki i wystawą prac malarskich osób niesłyszących 1 600
112 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddz. Wojewódzki, Kursy edukacyjno-terapeutyczne dla chorych na cukrzycę z Miasta Gdańska - nauka życia z cukrzycą 8 000
113 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodziezy niepełnosprawnej w formie półkolonii 4 000
114 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gdańsku, Działalność koncertowa i popularyzatorska orkiestry Vita Activa 10 000
115 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gdańsku, Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 6 000
116 Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych, Pomorski Oddział Rejonowy z siedzibą w Gdańsku, Szkółka nauki mowy przełykowej zastępczej u osób po amputacji krtani 4 000
117 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Gdańsku Koło w Gdańsku Osobisty asystent osoby ze stwardnieniem rozsianym 10 000
118 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddz.Wojewódzki, Wsparcie rodziny osób starszych i chorych na stwardnienie 3 000
119 Pomorska Fundacja "SŁONECZNIK" Oddział Gdańsk, Słoneczny karmnik-dokarmiamy ptaki, program edukacji ekologicznej dla najmłodszych 2 800
120 Pomorska Fundacja "SŁONECZNIK", Oddz. Gdańsk, Bałtyk nam bliski - program edukacyjno-ekologiczny dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat 2 000
121 Pomorska Fundacja "SŁONECZNIK", Oddz. Gdańsk, Gdańskie Różyczki - kulturotwórcze integracyjne warsztaty bibułkarskie dla dzieci i młodzieży 1 500
122 Pomorskie Stowarzyszenie "MUSICA SACRA", XLIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Oliwskiej 13 000
123 Pomorskie Stowarzyszenie Doradców DS.. Funduszy Europejskich "Wiedza - Praktyka - Doświadczenie" Organizacja szkoleń dla wolontariuszy w zakresie pozyskiwania funduszy z UE 3 000
124 Pomorskie Stowarzyszenie Kultury, Organizacja IV Pomorskiego Festiwalu Form Tanecznych w formie siedmiu turniejów tańca 6 000
125 Pomorskie Stowarzyszenie Stomijne przy Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1- ACK, AMG, Wyjazd integracyjno-szkoleniowy osób niepełnosprawnych, seniorów i ich opiekunów 1 620
126 Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół Koło Regionalne Aktywność i rekreacja dla wszystkich 2 000
127 Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół Koło Regionalne Tatrzańskie Wędrówki Niesłyszących 2 500
128 Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół Koło Regionalne, Śladami historii, kultury i przyrody - kontynuacja 5 000
129 Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół Koło Regionalne, Kanał elbląski bez tajemnic 2 500
130 Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół, Koło Regionalne, Bliżej kultury i sztuki 7 000
131 Społeczne Stowarzyszenie Inwalidów Słuchu i Ich Przyjaciół, Koło Regionalne, Z tradycją na ty 1 000
132 Stowarzyszenie "Dzieciaki ze Złotej", Baśniowy Świat na Scenie 4 000
133 Stowarzyszenie "NASZE SIEDLCE", IV Turniej Koszykówki Ulicznej 2 000
134 Stowarzyszenie "NASZE SIEDLCE", Pomóż sobie i swojemu dziecku 2 500
135 Stowarzyszenie "NASZE SIEDLCE", Swięto ulicy Jacka Malczewskiego 3 500
136 Stowarzyszenie "OLIWSKIE SŁONECZKO", Słoneczna świetlica popołudniowa dla dzieci i młodzieży 10 000
137 Stowarzyszenie "OLIWSKIE SŁONECZKO", Prowadzenie Centrum Kultury Oliwskie Słoneczko 20 000
138 Stowarzyszenie "OLIWSKIE SŁONECZKO", Tęczowa Akademia Internetowa 10 000
139 Stowarzyszenie "OLIWSKIE SŁONECZKO", Zima i lato z Oliwskim Słoneczkiem 12 000
140 Stowarzyszenie "PRO PAEDAGOGIA", V Konkurs Poezji Dziecięcej "O nagrodę Orszulki" 2 700
141 Stowarzyszenie "PRO PAEDAGOGIA", Gdańsk w legendzie - II edycja 2 500
142 Stowarzyszenie "RAZEM W EUROPIE" Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych 5 000
143 Stowarzyszenie "RAZEM W EUROPIE" Warsztaty dziennikarskie 2006 4 000
144 Stowarzyszenie "RAZEM W EUROPIE" Konferencja Gdańsk-regionalne centrum kultury 2 150
145 Stowarzyszenie "RAZEM W EUROPIE" Konkurs: Gdańskie zabytki 4 000
146 Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" Senior mówi własnym głosem w Klubie III wieku 7 500
147 Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" Program, "Radosne Przedmieście" - świetlica środowiskowa i akcja letnia 6 500
148 Stowarzyszenie "SEKWOJA", Na Szczyt 2 10 000
149 Stowarzyszenie Akcja Społeczna (SAS) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy pschospołecznej i prawnej, a w szczególności ochron przed przemocą w rodzinie 8 000
150 Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich, Litania do wszystkich świętych 20 000
151 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. O.Pio, Punkt informacji obywatelskiej - forum obywatelskie 3 000
152 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio Sczęśliwe Wyspy - świetlica środowiskowa i klub młodzieżowy - profilaktyczny program przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży 12 000
153 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio Kolonia dla dzieci - Tęczowe Światy 14 000
154 Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "PRZYSZŁOŚĆ", Zdrowy, wesły i dobrze wykorzystany czas wiosny i wakacji - szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych 4 000
155 Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "PRZYSZŁOŚĆ", Działalność Klubu Abstynenta "Przyszłość" 30 000
156 Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "PRZYSZŁOŚĆ", Punkt konsultacyjno - informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ich rodzin. 3 000
157 Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "CENTRUM" Program wspierania trzeźwienia i rozwoju osobistego. 4 000
158 Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "CENTRUM" Działalność Klubu Abstynenta "CENTRUM" 30 000
159 Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej - Klub Abstynenta "CENTRUM" Punkt konsultacyjno - informacyjny ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu 3 000
160 STOWARZYSZENIE KULTURALNE NIEWIDOMYCH Kumbajn-lider zespołów wokalno-instrumentalnych w kraju 3 000
161 STOWARZYSZENIE KULTURALNE NIEWIDOMYCH Zespół "Za Kurtyną" promuje Gdańsk i Kaszuby na festiwalach krajowych 3 000
162 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "ŻABI KRUK", Zielony Kajak - ekologiczna ścieżka kajakowa na Opływie Motławy 3 000
163 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "ŻABI KRUK", Festyn "Żabi Kruk Dzieciom" 1 500
164 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "ŻABI KRUK", VIII Integracyjny Spływ Kajakowy dla Osób Niepełnosprawnych 3 000
165 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "ŻABI KRUK", XVII Gdański Festiwal Kajakowy 2 500
166 Stowarzyszenie Młodzieżowe Forum "POMORZE W EUROPIE" Warsztaty "Finansowanie projektów młodzieżowych ze środków UE" 5 000
167 Stowarzyszenie Młodzieżowe Forum "POMORZE W EUROPIE" INFO Coolturka 7 000
168 Stowarzyszenie Młodzieżowe Forum "POMORZE W EUROPIE" ZJAW SIĘ - Zajęcia językowo-wychowawcze 15 000
169 Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im.Lecha Bądkowskiego" 15 000
170 Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" Cykl koncertów edukacyjnych pt. "Magia dźwięków" czyli świat instrumentów muzycznych skierowany do dzieci i szkół placówek oświatowych Gdańska 10 000
171 Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" Znaki czasu, symbole w muzyce i poezji 10 000
172 Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" Cykl 3 koncertów pt. "Letnie spotkania z poezją śpiewaną" 15 000
173 Stowarzyszenie Muzyczne "FORZA" Cykl koncertów muzyki klasycznej pt. "Muzyczne niedziele w Domu Uphagena" 20 000
174 Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. M.Mokwy, Warsztaty plastyczne 5 000
175 Stowarzyszenie Opieki Społecznej "BANK OTWARTYCH SERC", Teatr w Domu na Skraju to EPI (Edukacja, Profilaktyka i Informacja) 22 200
176 Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "PROMETEUSZ", Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży 4 000
177 Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich, Chrzest drukarza - wydarzenie historyczno-edukacyjne 5 000
178 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "POMOST", "Możesz żyć z nami" - terapia grupowa dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową 4 000
179 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Zielona szkoła dla dzieci i młodzieży z autyzmem z Gminy Gdańsk 6 000
180 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność "EMAUS", Skazani na wolność 17 000
181 Stowarzyszenie Promocji Literatury Wśród Osób Niepełnosprawnych "SPLOT", Wpływ biblioterapii na proces integracji młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem - warsztaty terapeutyczne 2 500
182 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty, Profilaktyka patologii w rodzinie m.in.. Przemocy poprzez zapobieganie uzależnieniu od alkoholu wśród pacjentów hospicyjnych i członków ich rodzin. 17 000
183 Stowarzyszenie Samopomocy "KRĄG" Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego 12 000
184 Stowarzyszenie Samopomocy "KRĄG" II Punkt Konsultacyjny 13 000
185 Stowarzyszenie Samopomocy "KRĄG" Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy pschospołecznej i prawnej, a w szczególności ochron przed przemocą w rodzinie 20 000
186 Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska Moja rodzina nie boli - przeciwdziałanie i ochrona przed przemocą w rodzinie z problemem alkoholowym 15 000
187 Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska Wczoraj, dzisiaj, jutro - Jestem - warsztaty psychologiczne dla osób po rozstaniu z powodu uzależnienia partnera lub przemocy domowej 6 800
188 Towarzystwo "Dom Uphagena", Wykłady popularno-naukowe: Kultura dawnego Gdańska 3 000
189 Towarzystwo Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich, w Rzeczypospolitej Polskiej, Otwarty meczet - otwarte serca 3 000
190 Towarzystwo Kultury Teatralnej, Zarząd Okręgowy, 51 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, eliminacje dzielnicowe i miejskie, Gdańska poradnia recytatora 3 000
191 Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ", Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. 5 000
192 Uczniowski Klub Sportowy "Suchanik" Otwarte Mistrzostwa Gdańska w minisiatkówce "3" chłopców 750
193 UKS "SZEKLA", Półkolonie żeglarskie 3 000
194 UKS " 59 MOTŁAWA", Organizacja obozu sportowo-rekracyjnego 3 000
195 UKS "KORSARZE" Obóz rekreacyjno-sportowy Bytów 2006 3 000
196 VIDEO Studio Gdańsk, Fundacja Filmów i Programów Katolickich, Produkcja i dystrybucja filmu dokumentalnego pt. Sezon kolorowych gitar. Czesława Niemana gdański epizod". 28 000
197 VIDEO Studio Gdańsk, Fundacja Filmów i Programów Katolickich, Produkcja i dystrybucja filmu dokumentalnego pt. "Solidarność - czas spotkania" 22 000
198 ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE Oddzial w Gdańsku Kalendarium - 35 lecie konkursu "Ludowe talenty" 4 073
199 ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE Oddzial w Gdańsku XXXV konkurs "Ludowe Talenty" 9 000
200 ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE, Zarzad Główny, Wydanie 11 numerów "Pomeranii", zawierających m.in.. Publikacje o kulturze, historii, społeczeństwie i gospodarce Gdańska 36 000
201 Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych "Sukurs" W sukurs gdańskim NGO'som kolejny rok współpracy 7 000
202 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańsk, Hufiec Gdańsk-Portowa Westerplatte 4 000
203 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańsk, Hufiec Gdańsk-Portowa Ruszaj z Nami 2 000
204 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańsk, Hufiec Gdańsk-Portowa Tajemniczy Gród 4000
205 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańsk, Hufiec Gdańsk-Portowa Kraina Elfów 4 000
206 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Przymorze Sportowy Świat Zabawy 2 000
207 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Śródmieście, Tropami tajemnic - Harcerska Akcja Zimowa 5 000
208 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Gdańsk-Śródmieście, Szlakiem Przygody 4 000
209 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Gdańsk-Śródmieście, Zielony listek 3 800
210 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej Edukacja morska dzieci i młodzieży - kuźnią młodych charakterów 5 000
211 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Przymorze Odkrycia Podróżnika 2 000
212 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Przymorze Obóz w Bieszczadach pt. "Ścieżkami zdrowia" 4 000
213 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Przymorze, Kraina kultury 3 200
214 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Śródmieście, Pod Totemem Słońca - turystyczno-krajoznawczy harcerski obóz letni 5 000
215 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Śródmieście, XIX Spotkania z Przeszłością Gdańska 6 000
216 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Śródmieście, Zuch-aktorem 4 000
217 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Śródmieście, Nie, dziękuję - w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym 4 000
218 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Śródmieście, W zdrowym ciele zdrowy duch - prowadzenie profilaktycznej i informacyjnej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Gdańska 4 000
219 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Śródmieście, Historia naszego Hufca wpisana w historię naszego miasta - edukacja obywatelska 4 000
220 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski ...Swego nie znacie" 6 000
221 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski Majster Bieda ( edycja 5 ) 4 000
222 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski Wypoczynek letni i zimowy Szczepu ZHR Morena 2006 8 000
223 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski Podróż za jeden uśmiech 2006 8 000
224 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski Strzał w dziesiątkę 2006 5 000
225 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski Program Profilaktyka 2006 5 000
226 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski Kultura i dziedzictwo 2006 6 000
227 Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdanski, Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP 2006 10 000
    Razem: 1 608 741