PORTAL MIASTA GDAŃSKA

„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych”

„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych”
Projekt pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” realizowany w ramach poddziałania 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Działania 6.2. Usługi Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Projekt ma na celu zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku przez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej (CAS), zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Grupą docelową są w szczególności: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, osoby przebywające oraz opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne, niepełnosprawne i ich opiekunowie. W pierwszej kolejności uczestnikami projektu mogą być osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Centra Aktywizacji Społecznej mimo lokalizacji w obszarach ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego oferują usługi wszystkim gdańszczanom.

Lokalizacja Centrów Aktywizacji Społecznej: Gdańsk - Orunia; Gdańsk - Nowy Port;

Gdańsk -Stogi; Gdańsk – Dolne Miasto; Gdańsk – Biskupia Górka.

Projekt adresowany jest do seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, opiekunów osób zależnych, kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, dzieci i młodzieży, wychowanków pieczy zastępczej oraz rodzin z problemami wychowawczo – opiekuńczymi. Efektem realizacji projektu będzie wsparcie co najmniej 25 trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. W ramach projektu 64 osoby będą poszukiwały pracy uczestniczyły w kształceniu, szkoleniu, będą zdobywały  kwalifikacje oraz podejmą pracę po zakończeniu projektu.

Projekt realizowany jest w Partnerstwach, w skład którego wchodzą:

 • Partnerzy działający w dzielnicach:
 • Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Gdańsku
 • Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”
 • Fundacja Na Rzecz Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
 • Stowarzyszenie WAGA
 • Partnerzy działający w obszarach:
 • Niepełnosprawność
 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Gdańsku

 • Wsparcie dla rodziny (w tym rodzin zastępczych)
 • Stowarzyszenie Rodzin Pelikan
 • Opieka nad osobami starszymi/zależnymi
 • Gdańska Spółdzielnia Socjalna
 • Wolontariat
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Okres realizacji projektu: 01.03.2017–31.12.2022 r.

Budżet projektu: 6 233 322,00 zł