PORTAL MIASTA GDAŃSKA

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
4 loga: Funduszy Europejskich, flaga Rzeczpospolita Polska, Urzędu Marszałkowskiego woj. Pomorskiego, Unii europejskiej

 

Projekt pn.: “System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II“, realizowany w ramach poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT Działanie: 6.1. Aktywna Integracja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Gmina Miasta Gdańska w Partnerstwie, w skład którego wchodzą:  

  • Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, 
  • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie,
  • Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku,
  • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
  • Stowarzyszenie WAGA,
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,

realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób/rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie instrumentów aktywnej integracji. 

Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023 w Gdańsku. Grupę docelową projektu stanowią osoby i rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, imigranci oraz reemigranci, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub cywilno-prawnych, osoby zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym. Wsparcie realizowane będzie z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, ukierunkowane na rozwój aktywności społecznej i zawodowej, w tym m.in.: asystentura, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie ukierunkowane na rozwój umiejętności cyfrowych, szkolenia/staże zawodowe. Dodatkowo, w ramach projektu uczestniczki i uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci funduszu wizerunkowego i zdrowotnego, a także dofinansowania do opieki nad dzieckiem do 7 lat (lub osobą zależną).  

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Całkowita wartość projektu to 6 098 614,81 złotych, w tym wartość dofinansowania ze środków europejskich stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.  

Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez organizacje partnerskie.  

granty