Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita
Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Stypendium im. Fahrenheita jest pierwszym w Polsce stypendium naukowym przeznaczonym na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów zagranicznych najwybitniejszym maturzystom, absolwentom polskiej lub międzynarodowej matury.
Dzięki niemu najzdolniejsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, będący stałymi mieszkańcami Gdańska, mogą podjąć studia na prestiżowych uczelniach całego świata, gdzie osiągają najlepsze wyniki i stają się ambasadorami rodzinnego miasta za granicą.

  • Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita więcej (64.5 KB)
  • Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita dla kandydatów ubiegających się o stypendium po raz pierwszy (75 KB).
  • Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita dla kandydatów ubiegających się o kontynuację (76 KB) stypendium.

Procedura przyznawania stypendium - więcej

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie stypendium.
  • Załączniki wymienione we wniosku.
  • Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.
  • Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez pracownika Wydziału Rozowju Społecznego przyjmującego wniosek.

Informacje na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin składania wniosku i sposób załatwienia:
Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca danego roku. Kapituła Stypendialna rozpatruje wnioski w ciągu miesiąca od daty upłynięcia terminu ich składania. Informacja o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium przekazywana jest kandydatom poprzez e-mail. W pierwszej połowie września odbywa się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom przez Prezydenta Miasta Gdańska. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych po podpisaniu przez stypendystę umowy stypendialnej. Sprawozdanie ze stypendium należy przedłożyć Kapitule Stypendialnej za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Społecznego w terminie do 31 lipca następnego roku.

Miejsce składania dokumentów:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3 (główny budynek Urzędu Miejskiego), ul. Nowe Ogrody 8/12 (pok. 40)

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2


Informacje na temat trybu odwoławczego:
Decyzja Kapituły Stypendialnej o przyznaniu, bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna, odwołanie nie przysługuje.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Społecznego, Referat Szkół, ul. Kartuska 5, pok. 313, godz. 8.00-16.00, tel. 58 323 68 60