PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stypendia dla studentów (jednorazowe i roczne)

Stypendia dla studentów (jednorazowe i roczne)

A
A

Młodzi i wykształceni ludzie, którzy aktywnie uczestniczą w codziennym życiu Gdańska i są jego ambasadorami również za granicą, to wielki skarb. Oni - odnosząc liczne sukcesy - w sposób szczególny aktywnie promują nasze miasto.

Stypendia ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska są przyznawane mieszkańcom Gdańska zameldowanym na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz. Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium, formach płatności i obowiązkach stypendysty zostały zawarte w odpowiednich regulaminach.

Stypendia dla studentów "krok po kroku":

 • zapoznaj się z regulaminem wybranego stypendium (zamieszczonym na stronie przy ogólnym opisie poszczególnych typów stypendiów)
 • sprawdź czy spełniasz określone w regulaminie wymagania
 • zrób listę potrzebnych dokumentów
 • pobierz odpowiedni wniosek i wypełnij go
 • zgromadź pozostałe dokumenty
 • kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do:
  Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuska 5, pok. 309
  lub bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty w:
 • Zespole Obsługi Mieszkańca nr 3 (główny budynek Urzędu Miejskiego) ul. Nowe Ogrody 8/12 (pok. 40)
 • Zespole Obsługi Mieszkańca nr 1 ul. Partyzantów 74 pok. 210
 • Zespole Obsługi Mieszkańca nr 4 ul. Wilanowska 2 stanowisko informacji i składania korespondencji

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA, o które w tym roku mogą ubiegać się studenci:

Stypendium naukowe jest przyznawane studentom, którzy w swoim dorobku posiadają prace i osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub prowadzą działalność na rzecz Gdańska, zaliczyli w terminie przynajmniej drugi rok studiów stacjonarnych i w ciągu tych lat nauki mieli średnią ocen nie niższą niż 4,9 (potwierdzoną przez uczelnię) oraz spełniają warunki określone w § 1 Regulaminu.

Jednorazowe stypendium na studia zagraniczne może otrzymać student aktualnie studiujący na jednej z trójmiejskich uczelni, który zaliczył pierwszy rok studiów i otrzymał zaproszenie lub skierowanie na studia zagraniczne (w trakcie trwania studiów stacjonarnych) albo kontynuuje naukę w szkole wyższej za granicą i spełnia warunki określone w § 1 Regulaminu.

Jednorazowe stypendium za wybitne osiągnięcia jest przyznawane studentowi szkoły wyższej, który posiada znaczące osiągnięcia wykraczające tematycznie poza program nauczania szkoły wyższej, zaliczył co najmniej drugi rok studiów i spełnia warunki wskazane w § 1 Regulaminu.
Procedura przyznawania stypendiów rocznych i jednorazowych - więcej

 

UWAGA:
Wnioski, które nie spełniają wymagań są odsyłane kandydatowi bez rozpatrzenia.
Szczegółowe informacje o warunkach i wymogach formalnych jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o wybrane stypendium zostały opisane w załączonych regulaminach.

 

Miejsce składania dokumentów:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3 (główny budynek Urzędu Miejskiego) ul. Nowe Ogrody 8/12 (pok. 40)

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Decyzja o przyznaniu, bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna, odwołanie nie przysługuje.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Społecznego, Referat Szkół, ul. Kartuska 5, pok. 313, godz. 8.00-16.00, tel. 58 323 68 60