Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stypendia dla studentów (jednorazowe i roczne)

Stypendia dla studentów (jednorazowe i roczne)

A
A

Młodzi i wykształceni ludzie, którzy aktywnie uczestniczą w codziennym życiu Gdańska i są jego ambasadorami również za granicą, to wielki skarb. Oni - odnosząc liczne sukcesy - w sposób szczególny aktywnie promują nasze miasto.

Stypendia ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska są przyznawane mieszkańcom Gdańska zameldowanym na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz. Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium, formach płatności i obowiązkach stypendysty zostały zawarte w odpowiednich regulaminach.

Stypendia dla studentów "krok po kroku":

  • zapoznaj się z regulaminem wybranego stypendium (zamieszczonym na stronie przy ogólnym opisie poszczególnych typów stypendiów)
  • sprawdź czy spełniasz określone w regulaminie wymagania
  • zrób listę potrzebnych dokumentów
  • pobierz odpowiedni wniosek i wypełnij go
  • zgromadź pozostałe dokumenty
  • kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do:
    Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuska 5, pok. 301
    lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17).

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA, o które w tym roku mogą ubiegać się studenci:

Stypendium naukowe jest przyznawane studentom, którzy w swoim dorobku posiadają prace i osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub prowadzą działalność na rzecz Gdańska, zaliczyli w terminie przynajmniej drugi rok studiów stacjonarnych i w ciągu tych lat nauki mieli średnią ocen nie niższą niż 4,9 (potwierdzoną przez uczelnię) oraz spełniają warunki określone w § 1 Regulaminu.

Jednorazowe stypendium na studia zagraniczne może otrzymać student aktualnie studiujący na jednej z trójmiejskich uczelni, który zaliczył pierwszy rok studiów i otrzymał zaproszenie lub skierowanie na studia zagraniczne (w trakcie trwania studiów stacjonarnych) albo kontynuuje naukę w szkole wyższej za granicą i spełnia warunki określone w § 1 Regulaminu.

Jednorazowe stypendium za wybitne osiągnięcia jest przyznawane studentowi szkoły wyższej, który posiada znaczące osiągnięcia wykraczające tematycznie poza program nauczania szkoły wyższej, zaliczył co najmniej drugi rok studiów i spełnia warunki wskazane w § 1 Regulaminu.
Procedura przyznawania stypendiów rocznych i jednorazowych - więcej

 

UWAGA:
Wnioski, które nie spełniają wymagań są odsyłane kandydatowi bez rozpatrzenia.
Szczegółowe informacje o warunkach i wymogach formalnych jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o wybrane stypendium zostały opisane w załączonych regulaminach.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuska 5

pok. 304, godz. 8.00-16.00

lub Kancelaria Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17).

Kontakt telefoniczny:

• insp. Anna Przybyszewska, tel. 58 323 67 67