Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

REKRUTACJA do publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2019/2020

A
A

REKRUTACJA

do publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych

dla młodzieży na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (na podbudowie szkoły podstawowej) oraz szkół ponadgimnazjalnych (na podbudowie gimnazjum) na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu  Nabór:  https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Przydatny słowniczek dla kandydata:

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

- prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów do klas sportowych,

- predyspozycji językowych - dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,

- uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji.

Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych mogą składać dokumenty do co najwyżej pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach pięciu szkół, do których chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na dostanie się do szkoły!!!

Kandydatom życzymy udanego wyboru szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej.

 

Wydział Rozwoju Społecznego Urzed Miejskiego w Gdańsku

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATÓW

zgodny z Zarządzeniem nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020

 

od 13 maja 2019
do 18 czerwca 2019

Złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

do 06 czerwca 2019

Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (prób sprawności fizycznej, kompetencji językowych, uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych) – dot. kandydatów do klas sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, artystycznych

do 10 czerwca 2019

Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

do 19 czerwca 2019

Możliwość dokonania przez kandydatów zmiany wyboru szkoły

od 21 czerwca 2019
do 25 czerwca 2019

Uzupełnienie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego

od 13 maja 2019
do 04 lipca 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

05 lipca 2019
godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 08 lipca 2019

Wydanie, zakwalifikowanym kandydatom przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

do 10 lipca 2019
godz. 14:00

Przedłożenie przez rodziców kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

12 lipca 2019
godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 12 lipca 2019

godz. 12:00

do 29 sierpnia 2019

Rekrutacja uzupełniająca