Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

REKRUTACJA do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2018/2019

A
A

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (na podbudowie gimnazjum) na rok szkolny 2018/2019 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu vEdukacja Nabór:  https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Przydatny słowniczek dla gimnazjalisty:

Punkt Naboru – każda szkoła ponadgimnazjalna na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadgimnazjalna, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

  • prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów do klas sportowych,predyspozycji językowych,
  • dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,
  • uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych– dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji.

Kandydaci do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach trzech szkół, do których chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na dostanie się do szkoły!!!

Gimnazjalistom życzymy udanego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

  

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY

zgodnie z zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty

od 14 maja 2018
do 20 czerwca 2018

Złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych

od 14 maja 2018
do 06 czerwca 2018

Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (prób sprawności fizycznej; predyspozycji językowych, uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych) – dot. kandydatów dla klas sportowych, dwujęzycznych, artystycznych.

do 08 czerwca 2018

Podanie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu oraz prób sprawności fizycznej

od 22 czerwca 2018
do 26 czerwca 2018
godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 05 lipca 2018
godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

06 lipca 2018
godz. 12:00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 06 lipca 2018
godz. 12:00

od 11 lipca 2018
godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

12 lipca 2018
godz. 12:00

Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 13 lipca 2018

godz. 12:00

do 31 sierpnia 2018

Rekrutacja uzupełniająca

 

Magdalena Krawczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Organizacji i Monitorowania