Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018

A
A

Proces rekrutacji do szkół ponadgimnazjalych został określony w:

  1. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60).
  2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz.586).
  3. Zarządzeniu Nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.
  4. Zarządzeniu Nr 26/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności.

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (na podbudowie gimnazjum) na rok szkolny 2017/2018 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu vEdukacja Nabór:  https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat.

Przydatny słowniczek dla gimnazjalisty:

Punkt Naboru – każda szkoła ponadgimnazjalna na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadgimnazjalna, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

- prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów do klas sportowych,

- predyspozycji językowych - dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,

- uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych– dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Kandydaci do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach trzech szkół, do których chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na dostanie się do szkoły!!!

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY

zgodnie z zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 maja 2017r.

 

do 14 czerwca 2017r.

do godz.15:00

11 lipca 2017r.

od godz.9.00

 

28 lipca 2017r.

do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, która przeprowadza sprawdzian uzdolnień kierunkowych

27 kwietnia 2017r.

 

do 16 maja 2017r.

 

Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

16 maja 2017r.

do 31 maja 2017r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017r.

do godz.11:00


do 27 czerwca 2017r.
do godz.15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 29 czerwca 2017r.

do godz.15:00

18 sierpnia 2017r.

do godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 lipca 2017r.

do godz.12:00

19 sierpnia 2017r.

do godz.12.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 11 lipca 2017r.

do godz.15:00

20 sierpnia 2017r.

do godz.12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

10 lipca 2017r.

od godz.12.00

 

 

 do 13 lipca  2017r.

do godz.15:00

od 19 sierpnia 2017r.

do godz.12.00

 

do 20 lipca 2017r.

do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 14 lipca 2017r.

do godz.12:00

do 21 sierpnia 2017r.

do godz.15.00


Oferta samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku na rok szkolny 2017/2018 (179.5 KB)

Wykaz niepublicznych i niesamorządowych szkół ponadgimnazjalnych w Gdańsku: www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Gdanskie-placowki-oswiatowe,a,30689.


Magdalena Krawczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Organizacji i Monitorowania