Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

A
A
Ostatnia aktualizacja: 02 lutego 2018 r.
Art. 154 Ustawy Prawo Oświatowe nakłada na organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową obowiązek określenia do dnia 31.01.2018 roku terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019.
j
Sylwia Sommer (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Organizacji i Monitorowania