Rejestracja placówek niesamorządowych - informacje ogólne
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rejestracja placówek niesamorządowych - informacje ogólne

Rejestracja placówek niesamorządowych - informacje ogólne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Procedura uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niesamorządowych
prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska

Do pobrania

Do pobrania w przypadku zmiany

Składanie dokumentów
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

 

Kto może założyć placówkę oświatową

Podmiotami uprawnionymi do założenia niepublicznej szkoły lub przedszkola są osoby fizyczne lub prawne, takie jak fundacje, stowarzyszenia, spółki. Jeśli jest to spółka cywilna, za podmioty uprawnione uważa się indywidualnie oznaczonych wspólników tej spółki.

Typy placówek oświatowych zgodnie z Ustawą prawo oświatowe, w tym placówki specjalne:

 • Przedszkole
 • inne formy wychowania przedszkolnego - należą do nich:
  • zespół wychowania przedszkolnego - zajęcia są prowadzone w niektóre (wybrane) dni tygodnia,
  • punkt przedszkolny - zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą.

Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane jej części wynosi 3 godziny. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których mowa wyżej wynosi 12 godzin.

 • 8-letnia szkoła podstawowa
 • szkoły ponadpodstawowe:
  • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
  • pięcioletnie technikum,
  • trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
  • trzyletnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy,
  • dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,
  • szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych

Warunki uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.

Osoba fizyczna lub prawna, chcąc założyć niepubliczne przedszkole, szkołę lub placówkę, musi uzyskać wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i przedszkoli. Gdańsk jako "powiat grodzki" - gmina realizująca zadania powiatu, prowadzi ewidencję wszystkich typów szkół z wyłączeniem szkół artystycznych.

Zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy prawo oświatowe zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
 • w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego - informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych;
 • w przypadku szkoły podstawowej - informację, czy w szkole będzie zorganizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;
 • wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
 • pozytywną opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej;
 • statut szkoły lub placówki;
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły niepublicznej;
 • w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 - informację o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3;
 • dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Szkoła niepubliczna może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi:

 • pozytywną opinię kuratora oświaty,
 • opinię ministra zdrowia – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy prawo oświatowe.

Wpis do ewidencji – organ ewidencyjny zobowiązany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia dokonać wpisu do ewidencji placówki niepublicznej oraz doręczyć osobie dokonującej zgłoszenia zaświadczenie o wpisie placówki do ewidencji. Kopię zaświadczenia organ ten przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Odmowa dokonania wpisu do ewidencji następuje w skutek decyzji administracyjnej wydawanej przez organ ewidencyjny. Odmowa wpisu następuje, jeżeli zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie lub gdy statut zgłaszanej placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Zmiany w zakresie danych wymaganych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub przedszkole powinna zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Zgłoszenie oraz wszystkie niezbędne załączniki znajdują się w plikach do pobrania.

Kwalifikacje nauczycieli

Nauczyciele mający prowadzić obowiązkowe i dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  w szkołach niepublicznych i w przedszkolach muszą posiadać kwalifikacje formalne (przygotowanie pedagogiczne) i merytoryczne (ukończone studia z zakresu nauczanego przedmiotu). Wymagane kwalifikacje nauczycieli religii są określone osobnymi aktami prawnymi. W uzasadnionych wypadkach zarówno w szkole publicznej, jak niepublicznej może być zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem  Wymagana jest wówczas zgoda kuratora oświaty.

Dotacje

Niesamorządowe inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne - otrzymują dotację z budżetu gminy lub powiatu, w zależności od typu placówki. Gdańsk jest gminą na prawach powiatu, co oznacza, że realizuje również zadania powiatu.
Warunkiem uzyskania dotacji jest podanie przez osobę prowadzącą placówkę niepubliczną organowi właściwemu do udzielania dotacji planowanej liczby uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Polecamy

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej www.kfon.plKartuska 5, pokój nr 207