PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Projekt "Pomorskie Dzieciom" realizowany przez placówki opiekuńczo – wychowawcze Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego

Projekt "Pomorskie Dzieciom" realizowany przez placówki opiekuńczo – wychowawcze Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
logos

Placówki opiekuńczo – wychowawcze Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego realizują projekt grantowy w wysokości 342 450,00 zł w okresie 28.04.2022 r. do 31.03.2023 r.

Wartość przyznanego grantu na poszczególne placówki opiekuńczo – wychowawcze wynosi:
1. „Piaskowy Dom” 122 850 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 116 025,00
zł oraz ze środków budżetu Państwa 6 825,00 zł;
2. „Morski Dom” 109 800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 103 700,00
zł oraz ze środków budżetu Państwa 6 100,00 zł;
3. „Wichrowy Dom” 109 800,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
103 700,00 zł oraz ze środków budżetu Państwa 6 100,00 zł.

Główny cel projektu.
Celem projektu „Pomorskie Dzieciom” jest łagodzenie skutków epidemii COVID – 19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.  Główny cel grantu to zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID – 19 w obszarze pieczy zastępczej, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - tj. dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Planuje się następujące działania:
1. wsparcie specjalistyczne dzieci i młodzieży przebywającej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego, w szczególności organizacja systematycznej, indywidualnej terapii długoterminowej, psychoterapii, spotkań z psychotraumatologiem,
które umożliwią dzieciom i młodzieży osiągnięcie dobrostanu psychicznego i emocjonalnego, który został poważnie naruszony w czasie pandemii COVID – 19,
2. wzmocnienie kadry specjalistycznej, merytorycznej szkoleniami w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz emocjami, nabywanie wiedzy dotyczącej trudności jakie mogą pojawić się w bezpośredniej pracy z dziećmi po licznych traumach,
3. udział pracowników w systematycznej superwizji mającej na celu rozwijanie warsztatu pracy oraz rozwój osobisty w szczególnym czasie wynikającym z pandemii COVID – 19, która spowodowała, że codzienna praca wiąże się z większym obciążeniem emocjonalnym niż przed wystąpieniem tego zjawiska,
4. wypłata dodatków do wynagrodzeń kadry placówek pracującej bezpośrednio z rodzinami i dziećmi, aby wzmocnić ich motywację do realizacji działań opiekuńczo – wychowawczych w dobie pandemii COVID – 19.

Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego.