PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Program grantowy "Wolontariat rodzinny - lokalnie"

A
A

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU zapraszają do Programu „Wolontariat Rodzinny - lokalnie”. Rozpoczęcie naboru wniosków już 2 marca 2015 r.

Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” jest kontynuacją działań podjętych wspólnie przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację PZU w roku 2014. W roku 2015 pragniemy zachęcić organizacje pozarządowe i samorządy lokalne do nawiązania partnerskiej współpracy, która zaowocuje wsparciem działań wolontariackich całych rodzin w Państwa środowiskach. Zachęcamy do stworzenia koalicji na rzecz rozwoju wolontariatu rodzinnego, w którą włączą się przedstawiciele organizacji pozarządowej i samorządu lokalnego.

Formularz wniosku do programu grantowego zawiera m.in. szczegółowe pytanie o wsparcie udzielane przez instytucję samorządową. Wkład wniesiony do projektu powinien być wkładem materialnym (finansowym, rzeczowym lub usługowym).

Laureaci tegorocznego programu grantowego otrzymają dotacje w wysokości do 7 000 zł na wdrożenie projektów, które odpowiedzą na potrzeby lokalnej społeczności, realizowane zaś będą przez całe rodziny wolontariuszy. Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to działania „z rodzinami” i „przez rodziny”, nie tylko „dla rodzin”.

malaZachęcamy do kontaktu z koordynatorem Programu „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” ze strony Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce:
Beata Borowiecka
b.borowiecka@filantropia.org.pl
Tel. 22 622 01 22

Przed złożeniem wniosku do programu grantowego zachęcamy do:

  • Zbadania środowiska lokalnego w poszukiwaniu potrzeb, na które odpowiedzieć może projekt.
  • Przeprowadzenia społecznych konsultacji z mieszkańcami.
  • Organizacji spotkania z przedstawicielami jednostek samorządowych i wspólnego ustalenia roli i wkładu, który samorząd może wnieść w projekt.
  • Zbadania rzeczywistej chęci zaangażowania rodzin i wstępnego rozdzielenia zadań w projekcie, a także w miarę możliwości włączania ich w projekt już na etapie planowania.

Kim są rodzinni wolontariusze?

Wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej. Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.


Wsparcia udzielanego członkom rodziny nie możemy więc nazwać wolontariatem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zaangażować członków rodziny we wspólny wolontariat. Odpowiednio do powyższych definicji wolontariat rodzinny to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana wspólnie przez członków rodziny na rzecz innych (organizacji, instytucji, osób fizycznych, środowiska lokalnego), której celem jest poprawa sytuacji w środowisku lokalnym, rozwiązanie problemów lub rozwój. W tej definicji zawierać mogą się również zespoły osób bliskich, które nie muszą być ze sobą spokrewnione (np. grupy przyjaciół). Istotą wolontariatu rodzinnego jest wspólne działanie na rzecz dobra wspólnego grup ludzi, których łączą więzi. W pierwszej kolejności mamy jednak na myśli właśnie rodziny.


W 2014 r. chętnych do wolontariackiego zaangażowania było ponad 1100 rodzin z całej Polski, w ramach Programu „Wolontariat Rodzinny” wypracowano 18 wzorcowych praktyk społecznego zaangażowania rodzin. Organizacji działań angażujących rodziny wolontariuszy podjęły się organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, biblioteki i grupy nieformalne. Każdy z projektów był odpowiedzią na dostrzeżony w społeczności lokalnej problem lub wyzwanie i stanowił na nie odpowiedź, przynoszącą zmianę na lepsze.


Kto może złożyć wniosek do programu grantowego „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”?
Program grantowy dedykowany jest koalicjom, które zawiązane zostaną w środowiskach lokalnych przez rodziny za pośrednictwem organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych, w imieniu których wniosek złożyć może organizacja pozarządowa. To z uprawnionymi reprezentantami organizacji zarząd Akademii podpisze umowę dotacji, na jej konto zostaną przelane środki finansowe.

Na czym polega koalicja organizacji i samorządu?
Zapraszamy Państwa do wspólnego działania na rzecz wolontariatu rodzinnego w społeczności lokalnej. Składająca wniosek do programu grantowego organizacja już na etapie planowania projektu powinna pozyskać deklarację wsparcia ze strony ze strony urzędu gminy/powiatu lub jednostek podległych samorządowi, między innymi:

  • bibliotek;
  • domów kultury;
  • szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych (z wyłączeniem uczelni wyższych);
  • ośrodków pomocy społecznej;
  • szpitali publicznych.

Na etapie składania wniosków nie wymagamy pisemnego potwierdzenia deklaracji, prosimy natomiast o podanie nazwy instytucji, danych kontaktowych oraz imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za współrealizację projektu. Instytucja samorządowa do projektu wniesie wkład materialny, który prosimy scharakteryzować w odpowiednim miejscu wniosku.


Jakie działania nie zostaną dofinansowane w programie?
Szczególną Państwa uwagę chcielibyśmy zwrócić na problematykę zaangażowania rodzin w działania projektowe. Projekty zgłaszane do programu grantowego nie powinny polegać na realizacji działań wyłącznie dedykowanych rodzinom (np. warsztaty dla mam, zajęcia dla dzieci prowadzone przez zewnętrznych ekspertów). W założeniu projekty powinny angażować rodziny do aktywności wolontariackiej (na rzecz innych osób, środowiska lokalnego, publicznej przestrzeni), najlepiej już na etapie planowania i składania wniosku do Programu.

mala

Zachęcamy do realizacji przedsięwzięć, które umożliwią rodzinom zaangażowanie, a także promować będą wolontariat rodzinny w Państwa społeczności lokalnej. Szczegółowe informacje na stronie Programu www.wolontariatrodzinny.pl

Nadesłane przez:

Zespół Programu „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”