Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Decyzja w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego

A
A

Formularze do pobrania:

WIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO (54.5 KB)

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem,
  • zaświadczenie dyrektora placówki o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w trakcie odbywania stażu,

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zobowiązany jest złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca rozpatrywane są do dnia 31 sierpnia danego roku. Wnioski złożonego do dnia 31 października rozpatrywane są do dnia 31 grudnia danego roku. O terminie egzaminu nauczyciel powiadamiany jest 14 dni przed wyznaczonym terminem. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczany jest uroczyście przez Prezydenta Miasta Gdańska (lub osobę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta). O terminie uroczystości nauczyciele zostają powiadomieni odpowiednio we wrześniu lub styczniu, zależnie od miesiąca w jakim zdali egzamin.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel. 58 323 67 27, fax 58 323 67 57

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel. 58 323 67 27, fax 58 323 67 57

Tryb odwoławczy:

Nauczycielowi przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Kuratorium Oświaty, przekazywane za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jednolity z 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 191
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2013 r., poz.393
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz.267

Inne informacje:

Przewidywany czas egzaminu - 45 minut