PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem do 30 września br.

A
A
W nawiązaniu do obowiązku realizacji Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 197/15 oraz 616/15, w sprawie przyjęcia „Procedury interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka” wszystkie miejskie placówki, w których przebywają dzieci, w tym także oświatowe mają obowiązek opracowania polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem.
 
Ponieważdnia 30 września br. mija termin przygotowania dokumentu polityki, pozwalam sobie przypomnieć o tym zadaniu i ponownie zaoferować wsparcie Zespołu Interdyscyplinarnego w procesie przygotowania i wdrażania rozwiązań - informuje Krzysztof Sarzała Kierownik CIK/PIK PCK. Wsparciem merytorycznym przy budowaniu wewnętrznych polityk służą także niżej zamieszczone dokumenty.
.
Do opracowania i wdrożenia własnych polityk zobowiązane są w szczególności takie placówki, jak:
- żłobki;
- przedszkola i punkty przedszkolne;
- szkoły wszystkich szczebli, w których naukę pobierają osoby do 18 r.ż.;
- kluby;
- punkty opieki;
- świetlice wychowawcze, profilaktyczne, socjoterapeutyczne;
- placówki pieczy zastępczej oraz wsparcia dziennego;
- domy samotnej matki;
- noclegownie dla osób bezdomnych;
- podmioty działające w sferze profilaktyki uzależnień i profilaktyki innych problemów społecznych;
- placówki ochrony zdrowia (ambulatoryjne i stacjonarne);
- Straż Miejska.

Opracowane dokumenty należy składać w kancelarii MOPR ul. Leczkowa 1a (dołączając dane osoby do kontaktu – koordynatora Polityki w Placówce - z adresem e-mail do korespondencji).

Przypominamy, że nadal trwają dyżury konsultacyjne w Centrum Niebieskich Kart (MOPR ul. Leczkowa 1 a pok.222 II p.) podczas których można uzyskać wsparcie – w każdy poniedziałek w godz.12.00-15.00. Ponadto, wsparcie merytoryczne MOPR można uzyskać w godz. pracy ośrodka w Dziale Wspierania Rodziny (tel. 58-342-31-79, 512 395 533). W miarę możliwości i potrzeb, MOPR wznowi kontynuację spotkań szkoleniowo – konsultacyjnych odbywających się w siedzibie Ośrodka, jeszcze we wrześniu (info na stronach: Centrum Niebieskich Kart).

Można również umawiać się na spotkania w celu skonsultowania prac i omówienia Państwa ewentualnych wątpliwości.

Pismo przewodnie do Ramowych złożeń Polityk i konsultacje (187 KB)

Procedura Interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka (3.44 MB)

Ramowe założenia Polityk Wewnętrznych (409 KB)

Więcej o procedurze: Gdańsk w ochronie dzieci krzywdzonych!