Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pakiet pomocowy dla gdańskich NGOs

W Gdańsku działa ponad 2000 organizacji pozarządowych. Są one obecne we wszystkich sferach życia społecznego i pełnią bardzo istotną rolę w realizacji zadań publicznych.

A
A
W Gdańsku działa ponad 2000 organizacji pozarządowych. Są one obecne we wszystkich sferach życia społecznego i pełnią bardzo istotną rolę w realizacji zadań publicznych.   W samym 2019 roku Miasto zleciło organizacjom w konkursach zadania na kwotę prawie 64 mln zł, są to w ok 70% zadania z zakresu pomocy społecznej. 
 
Szczególna aktywność organizacji na tym polu na rzecz osób i grup najbardziej narażonych na ubóstwo i wykluczenie społeczne w chwilach różnorakich kryzysów jest niezwykle cenna. To organizacje jako pierwsze reagują na potrzeby i wspierają służby publiczne w dotarciu do wszystkich potrzebujących. 
 
Ponadto, organizacje pełnią rolę spoiwa i animatora społeczności lokalnych, a poza wszystkim zatrudniają również pracowników, są pracodawcą. Prezentujemy dzisiaj Pakiet pomocowy dla gdańskich NGO #pakietdlangoGDN

Prezentujemy rozwinięcie 5 punktów pakietu, w ramach którego organizację będą mogły ubiegać się o: 

 

W zakresie miejskich nieruchomości: 

lokale
 
 • ulgę w czynszu do wysokości 1 zł za cały przedmiot najmu (za miesiąc kwiecień i maj br.) , z możliwością odsunięcia w czasie lub rozłożenia na raty obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach – na wniosek podmiotu;
 • odroczenie lub rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów użytkowania nieruchomości/lokalu – na wniosek podmiotu*;

Wnioski w formie pisma należy składać do Gdańskich Nieruchomości: Szczegółowych informacji dotyczących możliwości skorzystania z ulgi w opłatach czynszu udziela Dział Nieruchomości, tel. 58 309 10 12

 • odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu podatku od nieruchomości – należy złożyć wniosek zgodnie z procedurami  dostępnymi  pod adresami:
 

Wnioski o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości należy składać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Gdańsku  ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk lub za pośrednictwem platformy e-PUAP

*Pomoc dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O ulgi nie mogą ubiegać się organizacje, w tej części/ wysokości, w której koszty te uwzględnione są  w ramach kosztorysów umów dotacyjnych, zawartych z Miastem Gdańsk bądź innymi zlecającymi.


alternatywne formy

 

harmonogram
 

W zakresie realizacji zadań publicznych, zleconych przez Miasto Gdańsk na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Miasto deklaruje:

 • zgodę na uruchomienie alternatywnych sposobów realizacji działań – formy zdalne, on-line – tam, gdzie jest to możliwe, po uzgodnieniu z opiekunem projektu;
  • kwalifikowalność wydatków poniesionych niezgodnie z kosztorysem a przeznaczonych na przeciwdziałanie rozszerzania się epidemii (np. środki czystości, środki ochrony osobistej) - na wniosek podmiotu – na podstawie aneksu do umowy;
  • elastyczne podejście do rozliczenia harmonogramu realizacji zadania (przesunięcie działań
   w czasie) i rezultatów (nieosiągniętych z przyczyny wprowadzenia stanu epidemii, lub nieosiągniętych w założonej liczbie, lub innych niż założone np. w wyniku realizacji działania on-line)
  • możliwość wydłużenia terminu realizacji zadań krótkoterminowych – na wniosek podmiotu – na podstawie aneksu do umowy. Jednak nie dłużej niż do końca terminu realizacji zadań zawartego w ogłoszeniu w odpowiednim konkursie ofert
 • ograniczenie kontroli w organizacjach realizujących zadania publiczne, z wyłączeniem kontroli w trybie interwencyjnym.

Zobacz:

Instrukcja składania wniosków o aneks w systemie witkac.pl (244.73 KB)

Informacja i uzgodnienia odbywają się za pośrednictwem osób wskazanych w umowach dotacyjnych jako osoby do kontaktu po stronie urzędu (opiekunowie projektów).

W zakresie realizacji zadań publicznych, zleconych przez Miasto Gdańsk na podstawie przepisów ustawy o zdrowiu publicznym:

 • elastyczne i dostosowane do konkretnych działań podejście do zmian dotyczących sposobu realizacji zadania, zmian kadry, harmonogramu i kosztorysu. Zmiany dotyczące sposobu realizacji zadania publicznego, zmiany kadry, zmiany harmonogramu i obowiązującego kosztorysu wynikające ze szczególnej sytuacji związanej z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powinny być każdorazowo konsultowane i uzgadniane z Urzędem Miejskim w Gdańsku. Zgłoszenia zmian oraz akceptacja ze strony Urzędu musi być w formie pisemnej, z możliwością wykorzystania komunikacji elektronicznej przez platformę Witkac.pl lub mailowo. Wszelkie zmiany związane z realizacją umowy muszą zostać finalnie potwierdzone poprzez sporządzenie aneksu do obowiązującej umowy.

Rekomenduje się, aby podmioty realizujące zadania publiczne w ramach NPZ, w sytuacji zmiany sposobu realizacji zadania przygotowały klarowny opis oraz regulamin lub procedurę zmiany formy świadczenia pomocy mieszkańcom, celem zagwarantowania im najwyższej jakości usług i bezpieczeństwa. Zmiana sposobu realizacji zadania powinna być w przypadku każdego z beneficjentów rozpatrywana przez realizatora indywidualnie.

 • zwiększenie kosztów administracyjnych realizacji zadania powyżej progu 15% w związku
  z niepełnym wykonaniem harmonogramu zadania i/ lub obniżenia kosztów merytorycznych, będzie wymagało uzasadnienia ze strony realizatora i po weryfikacji przez zlecającego będzie możliwość rozliczenia takich umów. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Informacja i uzgodnienia odbywają się za pośrednictwem osób wskazanych w umowach dotacyjnych jako osoby do kontaktu po stronie urzędu (opiekunowie projektów).


W zakresie wiedzy i informacji: 

konsultacje
 
 • uruchomiony zostanie kanał na platformie YouTube „#AktywnyGDN” – we współpracy z Gdańskim Centrum Organizacji Pozarządowych – publikacja filmów poradnikowych i szkoleniowych z zakresu aktywności obywatelskiej, w tym w zakresie narzędzi aktywności on-line;
 • uruchomiona zostanie możliwość konsultacji on-line z pracownikami Wydziału Rozwoju Społecznego (na początek z Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych) - “e-Kawa z Urzędasem”.

 

 

 

 • uruchomione zostanie forum konsultacji i debaty na temat współpracy z NGOs w sytuacji kryzysu.
 • uruchomienie nowego modułu wniosek o aneks na platformie witkac.pl służącej do kompleksowej obsługi konkursów na realizację zadań publicznych oraz umów dotacyjnych.

Zobacz:

Instrukcja składania wniosków o aneks w systemie witkac.pl (244.73 KB)


W zakresie wsparcia finansowego:  

dotcje i pożyczki
 
 • uruchomiona zostanie dedykowana pula środków na: zlecenia zadań w formie dotacji na wspierani działań związanych z zapobieganiem skutkom epidemii COVID 19 oraz pożyczki na  utrzymanie płynności finansowej organizacji lub wyjście z kryzysu.

Organizacje będą mogły składać oferty z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zaproszenie wskazujące potrzebę Miasta, mającą na celu przeciwdziałanie COVID-19, opublikowane na stronie www.gdansk.pl. Dotacje będą przyznawane na wniosek organizacji złożony na formularzu uproszczonego wzoru oferty, poprzez system Witkac.pl. Prezydent w najbliższym czasie ogłosi rodzaje zadań, na które dotacja może być udzielona oraz wysokości dotacji, o które można się ubiegać oraz otwarty zostanie nabór w systemie witkac.pl:

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – WRS 1/2020 

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 - MOPR 1/2020

Pożyczki udzielane będą indywidualnie na wniosek organizacji złożony na formularzu, który zostanie ogłoszony w komunikatach Urzędu i zakładce organizacje pozarządowe na stronie www.gdansk.pl  wraz z informacją o uruchomieniu tego mechanizmu wsparcia - planowane uruchomienie procedury pożyczkowej - 4 maja 2020 r. 

 • Prezydent Miasta Gdańska zwróci się do podmiotów dostarczających media do obiektów i lokali (nie tylko miejskich), w których działające w Gdańsku organizacje pozarządowe realizują swoje zadania statutowe, z apelem o rozważenie przygotowania pakietu osłonowego (umorzenia, rozkładanie na raty, obniżki, nienaliczanie odsetek, nieodcinanie dostępu itp.) dla organizacji pozarządowych korzystających z ich usług,

Miasto Gdańsk będzie korzystało z możliwości wprowadzenia rozwiązań dotyczących wsparcia dla organizacji pozarządowych, które znalazły się w ustawie z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Miasta oraz indywidualnych potrzeb organizacji i realizowanych przez nie zadań.