Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nabór 2019

Działaj w ramach inicjatywy lokalnej! Zrealizuj swój pomysł!

A
A

Możemy razem zmienić swoje najbliższe otoczenie, stworzyć przyjazną przestrzeń, zorganizować miejsce

do spotkań, odnowić podwórko i zrealizować wiele innych działań!

Skorzystaj ze wsparcia rzeczowego lub organizacyjnego i zaangażuj społeczność do działania!

Jeżeli wraz z innymi mieszkańcami masz pomysł na konkretne, ważne dla Ciebie i Twojej społeczności przedsięwzięcie, to możesz złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Zapraszamy do skorzystania z nowej formy współpracy jednostek gminy z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania określonych zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Jak to działa?

Jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Miasta, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek możecie złożyć bezpośrednio jako mieszkańcy. Możecie też zrobić to za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – o ile podmioty te mają siedzibę na terenie miasta Gdańska

Jakie zadania można realizować w ramach inicjatywy lokalnej?

Wnioski muszą wpisywać się w następujące obszary:

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

- działalność charytatywna,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości  
  narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka  regionalnego,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- promocja i organizacja wolontariatu,

- edukacja, oświata i wychowanie, działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki,

- ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,

- porządek i bezpieczeństwo publiczne.

 

Zakres zadań, które mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, został określony w art. 19b ustawy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl w  terminie do 15 listopada 2019 r. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w uchwale Rady Miasta Gdańska.

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?

Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej jest wnioskiem w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, więc termin jego rozpatrzenia również powinien być zgodny z kpa. Odpowiedź na wniosek powinna zatem nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

Jaki może być wkład mieszkańców w realizację inicjatywy?

Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych
lub rzeczowych (zgodnie z art. 19e ustawy).

Jaki może być wkład Miasta w realizację inicjatywy?

Miasto nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, może natomiast wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również np. zakup usług). Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej (zgodnie z art. 19f ustawy). Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa
– w tym np. prawem zamówień publicznych.

Jakie są kryteria oceny wniosków?

Art. 19c ustawy wskazuje, że kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej,
a także celowość zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

Szczegółowy kryteria oceny wniosków określa załącznik do Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXVIII/757/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

 

Po dokonaniu oceny wniosku konieczne jest przeprowadzenie analizy ewentualnych skutków finansowych realizacji inicjatywy oraz możliwości zaangażowania środków miasta Gdańska.

 

Do pobrania: 

Ogłoszenie o naborze 2019 (228.71 KB)