PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” - WRS

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” - WRS
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Na podstawie Zarządzenia nr 1992/2017 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2017 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl

Oferty można składać od dnia 23 listopada 2017 r do dnia 13 grudnia 2017 r do godz: 16:00

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco :

11) edukacja, oświata i wychowanie 30 000 zł:

b) organizacja koncertu finałowego kończącego edycję Akademii Gdańskich Lwiątek;

13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 350 000 zł:

a) edukacja ekologiczna dla mieszkańców Gdańska - 40 000 zł w zakresie:

  • ochrony przyrody na terenie Miasta Gdańska,
  • obowiązków mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w przestrzeni miejskiej,
  • kształtowania postaw ekologicznych (prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów, zajęć o tematyce ekologicznej),

b) zwiększenie bioróżnorodności Miasta Gdańska - 60 000 zł w zakresie: 

  • ratowania gatunków zagrożonych – ochrona płazów i gadów,
  • pomocy zwierzętom dzikim,
  • restytucji fauny i flory w rzekach,

c) aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku w parkach i zieleńcach – 50 000 zł, w zakresie:

  • organizacji imprez plenerowych o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenach parków z poszanowaniem istniejącej przyrody,
  • konsultacji społecznych w zakresie identyfikacji inwestycji parkowych oraz źródeł finansowania,

16) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 125 000 zł

b)   organizacja dorocznego Pomorskiego Pikniku Seniora – 25 000 zł;

c) Gdański samorządowy model systemu Teleopieki Domowej (rozszerzenie pilotażu) - 100 000 zł.

17) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka: 125 000 zł

a) działania z zakresu równego traktowania, równych szans, przeciwdziałania mobbingowi oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji;

18 ) działalności na rzecz integracji cudzoziemców 36 000 zł  

b) wsparcie integracji beneficjentów programu rezydencji kulturowej ICORN – 36 000 zł

19) promocja i organizacja wolontariatu: 330 000 zł

b) przygotowanie wolontariuszy w ramach organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy na jubileusz 100 - lecia Związku Harcerstwa Polskiego - 200 000 zł,

c) przygotowanie wolontariuszy na potrzeby własne organizacji – 65 000 zł,

d) organizacja Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu oraz e) wsparcie organizacyjne Programu Wolontariatu Pracowniczego Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 50 000 zł;

f) promocja wolontariatu w szkołach – 15 000 zł.

20) działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje : 113 000 zł

a) prowadzenie gdańskiego centrum organizacji pozarządowych: inkubacja, wielobranżowe doradztwo dla organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych, oraz d) organizacja działań podnoszących kwalifikacje liderów i osób działających w organizacjach pozarządowych – 93 000 zł,

c)  organizacja debat, seminariów i konferencji – 20 000 zł 

21) wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 

b) prowadzenie punktu informacyjnego Europe Direct Gdańsk – 20 000 zł,

d) wspieranie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom - 150 000 zł,

g) wspierania partnerstw o charakterze lokalnym w dzielnicach – 10 000 zł,

h) wspieranie sportu o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym w dzielnicach 90 000 zł,

i) działania wspomagające rozwój demokracji, w tym rozwój dialogu obywatelskiego – 20 000 zł,

j) wspieranie inicjatyw w zakresie współpracy międzysektorowej – 30 000 zł. 

22) Wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony  ludności25 000 

Przejdź do naboru na powyższe zadania. 12) wypoczynek dzieci i młodzieży – 500 000 zł:

a) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej:

  • organizacja  wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii

i obozów   –  200 000 zł,  

  • organizacja półkolonii zajęć opiekuńczo-edukacyjnych  w okresie letnim  - 300 000 zł

13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

a) aktywizacja mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy - 200 000 zł

Przejdź do naboru na powyższe zadania. 18 ) działalności na rzecz integracji cudzoziemców:

a) wsparcie imigrantów w zakresie integracji, informacji i pomocy prawnej, mieszkaniowej, zawodowej, nauki języka i w sytuacjach kryzysowych, w tym grup o szczególnych potrzebach, jak osoby w procedurze uchodźczej i Romowie migrujący, 300 000 zł 

Przejdź do naboru na powyższe zadania. 21) wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 

f) integracji wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich – 400 000 zł

Przejdź do naboru na powyższe zadania. 21) wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 

e) działania z udziałem lokalnej społeczności – utrzymanie placów zabaw - 19 100 

23) pozostała działalność: 65 000 zł

promocja oraz organizacja gali, na której zostanie wręczona Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategoriach: „Gdańska  oraz promocja i organizacja gali, na której zostanie wręczona Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników służby zdrowia.

Przejdź do naboru na powyższe zadania. Do pobrania: 

Szczegółowe warunki otartego konkursu ofert (1.33 MB)

Instrukcja zakładania konta w systemie witkac.pl (872.34 KB)

Instrukcja wypełniania i składania oferty w systemie witkac.pl (2.59 MB)