PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zgodnie z  ustawą z dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym, Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020, ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii - organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym NSP (Nowych Substancji Psychoaktywnych). Powyższe zadanie realizowane jest w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez radę gminy oraz w oparciu o program przeciwdziałania narkomanii. Zadania zawarte w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 zostały określone na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska, z uwzględnieniem zarówno potrzeb mieszkańców miasta, jak i zobowiązań wynikających z przedmiotowych aktów prawnych. Program jest integralną częścią Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020, jednocześnie będąc częścią dokumentów: Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, a także Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, instytucje i organizacje pozarządowe. Swoje uwagi i opinie można zgłaszać do 24 listopada 2017 r.  na formularzu konsultacyjnym. Jest on dostępny na stronie internetowej www.gdansk.pl oraz w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5.                                   

Wypełnione formularze można przesyłać na adres e-mail joanna.buchholc@gdansk.gda.pllub składać w sekretariacie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro. Kontakt telefoniczny: 58-323-67-48.

Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (159.25 KB)

Formularz konsultacji (22.59 KB)

Joanna BuchholcUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju Społecznego
Joanna Buchholc - najnowsze