Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Informacja o skróceniu terminu przyjmowania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r.

A
A


Załącznik do

Zarządzenia nr 1362/12

Prezydenta Miasta Gdańska

Z dnia 23 sierpnia 2012 r.  
Prezydent Miast Gdańska

informuje,

 

że ulega skróceniu do dnia 14 września 2012 r., termin przyjmowania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r. na wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ubiegających się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków UE i innych funduszy, organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.

 

Organizacje, które zamierzają wziąć udział w ww. konkursie powinny złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2012 r.

 

Oferty złożone po tym terminie będą odsyłane nadawcy bez rozpatrzenia.