PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informacja o budynkach szkolnych przy ul. Cystersów 13, przeznaczonych do oddania w najem w celu prowadzenia placówki oświatowej

Zarządzenie Nr 626/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2012 roku

A
A

Zarządzenie Nr 626/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001: Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: w roku 2002: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; w roku 2003: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w roku 2004: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; w roku 2005: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; w roku 2006: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; w roku 2007: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; w roku 2008: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; w roku 2009: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. w roku 2010: Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; w roku 2011: Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz § 3 ust. 5 pkt 1 w zw. z § 2 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 7 uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 08 lutego 2012 roku, poz. 553)

zarządza się, co następuje:

§  1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o dwóch wolnostojących budynkach szkolnych przy ul. Cystersów 13 w Gdańsku Oliwie na działce nr 293 o pow.0.3616 ha(obr. 031, KW GD1G/00050916/2), będących własnością Gminy Miasta Gdańska, zwanych dalej „budynkami”, przeznaczonych do oddania w najem bezprzetargowo – w drodze zbierania i wyboru oferty osobie prawnej lub fizycznej w celu prowadzenia placówki oświatowej. 

§  2

Budynki zostaną oddane w najem na czas nieoznaczony od dnia 01 września 2012 na warunkach czynszowych określonych w uchwale Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 08 lutego 2012 roku, poz. 553) i zarządzenia Nr 1819/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości stawek bazowych najmu komunalnych lokali użytkowych, wyników badania rynku najmu lokali użytkowych i garaży za rok 2011.

§  3

Szczegółowe dane dotyczące budynków, o której mowa w § 1, zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  4

Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych i podatków. 

§  5

Informację o budynkach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń i w gablotach Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na oficjalnej internetowej: www.gdansk.pl przez okres 21 dni.

 §  6 

  1. Po upływie okresu, o którym mowa w § 5, zostaną ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gdańska zaproszenie do składania ofert i warunki oddania budynków w najem.
  2. Zaproszenie i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości przez opublikowanie w prasie codziennej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na stronie oficjalnej internetowej: www.gdansk.pl.

 §  7

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 §  8 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicach w gablotach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i na oficjalnej stronie internetowej: www.gdansk.pl

 

Informacja o przedmiocie postępowania ofertowego 

  1. Przedmiotem postępowania ofertowego są dwa budynki szkolne: budynek główny (czterokondygnacyjny) i budynek biblioteki (dwukondygnacyjny), znajdujące się na działce nr 293 o pow.0.3616 ha(obr. 031, KW GD1G/00050916/2), zajmowane aktualnie przez Gimnazjum Nr 23 przy ul. Cystersów 13 w Gdańsku Oliwie, jednostkę organizacyjną Gminy Miasta Gdańska.
  2. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/803/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Zespołu Pocysterskiego II w mieście Gdańsku (plan nr 0236), opublikowaną w Dz. U. Woj. Pom. Nr 9, poz. 258 z dnia 22 stycznia 2009 roku, i znajduje się w strefie 014-U33 (zabudowa usługowa).
  3.  

1.

Przeznaczenie/rodzaj preferowanej działalności

Oświatowa, dydaktyczno – wychowawcza

2.

Aktualny użytkownik - administrator nieruchomości

Gimnazjum Nr 23, jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Cystersów 13 w Gdańsku, do dnia 31 sierpnia 2012 roku włącznie, tel.: 58 552-26-69 (dyrektor Halina Michalska)

3.

Wyposażenie budynków w urządzenia techniczne

Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa (w budynku głównym), grzewcza (kotłownia olejowa), sanitarna, ciepłownicza, przyłącza: telekomunikacyjne (w budynku głównym)                            

4.

Tytuł prawny do budynków

Umowa najmu na czas nieoznaczony

5.

Opłaty z tytułu używania budynków

Eksploatacyjne (konieczność zawarcia indywidualnych umów z dostawcami mediów), podatek od nieruchomości

6.

Warunki używania budynków

Budynki i ich detale architektoniczne podlegają ochronie, zaś wszelkie prace ziemne na terenie działki wymagają nadzoru archeologicznego, w związku najemca ma obowiązek:

a) używania budynków zgodnie z przeznaczeniem określonym w pkt. 1,

b) utrzymania ładu, porządku i dobrego stanu technicznego i użytkowego nieruchomości,

c) udostępniania budynków (po uprzednim powiadomieniu) upoważnionym przedstawicielom Gminy Miasta Gdańska w celu sprawdzenia stanu zagospoda- rowania i używania budynków oraz - kontroli przestrzegania warunków umowy najmu,

d) nie dokonywania nakładów finansowych na remont, modernizację bądź adaptację budynków bez uprzedniej zgody Gminy Miasta Gdańska.