PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Granty PPGR

Granty PPGR
Gmina Miasta Gdańska realizuje projekt pn. Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gmina Miasta Gdańska otrzymała grant w wysokości 382 500,00 zł, za który zakupi 153 komputery przenośne, w ramach grantu pn. "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR".

banner_na_strone_PPGR

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego udział uczniów z rodzin popegeerowskich w zdalnej edukacji.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

• zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

• są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach,

• nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Grant pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Granty PPGRSfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19