Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych

A
A

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Urząd Miejski w Gdańsku
Fundacja RC

 

Potrzeba rozwoju współpracy, czyli partnerstwa lokalne

Minęło 10 lat od czasu gdy z inspiracji programu CAL na Gdańskiej Oruni stawiane były pierwsze kroki w animacji społecznej. Dokonywane były wówczas próby odpowiedzi na pierwsze z fundamentalnych pytań dotyczące sposobów ożywienia, uaktywnienia, przeprowadzenia ważnych dla lokalnego otoczenia zmian. Dzisiaj mamy odmienną sytuację. W wielu dzielnicach Gdańska, zgodnie z duchem czasu rozwijają się różnorodne inicjatywy integrujące mieszkańców, działają organizacje budujące partnerstwa na rzecz rozwoju społecznego w danym miejscu. Jak wspierać rozwój lokalnych wspólnot? Jak ożywiać aktywność mieszkańców? W jaki sposób tworzyć sieci kontaktów i zwiększać zainteresowanie sprawami społecznymi? Na te i inne pytania odpowiadać sobie będą uczestnicy Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych.

Tło Projektu

Na spotkaniu w dniu 13.02.2007r, które odbyło się w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych z inicjatywy przedstawicieli Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Spraw Społecznych UM, liderzy organizacji pozarządowych zainteresowani tworzeniem Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych wskazali na najpilniejsze potrzeby mające wpływ na rozwój lokalny w dzielnicach Gdańska. Uznano, że głównym celem podejmowanym w ramach ?Sieci' nie jest realizowanie partykularnych interesów poszczególnych organizacji, ale działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku, rozbudzenie świadomości obywatelskiej mieszkańców, a także realizowanie wspólnych przedsięwzięć przeciwdziałających dezintegracji społecznej. Prezentowane podejście wiąże się ze zmianami na płaszczyźnie organizacyjnej i finansowej. Oznacza to lepsze wyposażenie techniczne, środki na koszty operacyjne, pomoc w diagnozowaniu potrzeb lokalnych, szkolenia, a przede wszystkim powołanie Asystentów Partnerstw odpowiedzialnych za komunikację i techniczną pomoc w projektowaniu i aplikowaniu o środki umożliwiające systemowe rozwiązywanie problemów społecznych na poziomie lokalnym. Dzięki oddolnym inicjatywom opartym na współpracy różnorodnych podmiotów oraz rzetelnej diagnozie, możliwe będzie realizowanie wspólnych programów/projektów na rzecz potrzebujących grup mieszkańców dzielnic oraz rozwiązywanie dotkliwych społecznie problemów hamujących rozwój lokalny.

Kluczem do powodzenia podejmowanych działań będzie podtrzymywanie i rozwój współpracy w osobie partnerów zarówno wśród organizacji pozarządowych jak również instytucji samorządowych i przedstawicieli biznesu. We współpracy z różnorodnymi partnerami lokalni liderzy - organizacje przystępujące do Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych, długofalowo wspierać będą rozwój społeczności w poszczególnych dzielnicach Gdańska. Sieć stanie się swoistym bankiem dobrych praktyk i projektów w Gdańsku. W ten sposób ułatwiony zostanie także przepływ dobrych doświadczeń.

Projekt Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych skierowany jest do organizacji działających lokalnie w 10 dzielnicach Gdańska: Stogi, Dolne Miasto, Śródmieście, Orunia, Ujeścisko, Morena, Wrzeszcz, Oliwa, Nowy Port, Przymorze.

Organizacje poprzez udział w projekcie i uzyskane merytoryczne i organizacyjne wsparcie zamierzają propagować ideę społeczeństwa obywatelskiego i współdziałać w sieci na rzecz tworzenia domów sąsiedzkich rozumianych jako centra społecznościoweanimujące aktywność mieszkańców z ofertą wynikającą z charakteru dzielnic i potrzeb jej mieszkańców.

Działania projektowe:

Działaniem rozpoczynającym projekt będzie rekrutacja uczestników projektu, reprezentujących dziesięć dzielnic Gdańska. Priorytetowo traktowane będą dzielnice wskazane w Gdańskim programie rewitalizacji obszarów miejskich takie jak: Dolne Miasto, Nowy Port, Letniewo, Orunia, Stogi, Oliwa, Wrzeszcz oraz tzw. ?sypialnie miasta' ze słabo rozwiniętą infrastrukturą społeczną m.in. Ujeścisko, Morena, Przymorze. Rozpowszechnienie informacji na temat projektu nastąpiło na konferencji organizowanej przez partnerów projektu pt. ?Aktywność Społeczna , Partnerstwo, Ekonomia Społeczna a Rozwój Lokalny" w kwietniu 2008r.

W dalszych etapach wskazane przez organizacje uczestniczące w projekcie osoby zostaną przygotowane do pełnienia roli Asystentów Partnerstw Lokalnych. W tym celu 20 osób zostanie włączonych do cyklu szkoleniowego organizowanego przez Fundację RC w ramach Gdańskiej Szkoły Liderów.

Zasadniczym działaniem projektu będzie zatrudnienie oraz aktywność dziesięciu Asystentów wykonujących pracę na rzecz Lokalnych Partnerstw, w dziesięciu dzielnicach Gdańska. Podczas spotkań ?Sieci' zostanie wypracowana Karta Pracy, określająca zakres wykonywanych przez Asystenta działań. Z założenia praca Asystentów koncentrować się będzie na realnym wsparciu działań podejmowanych przez lokalne partnerstwa oraz wypracowaniu koncepcji projektów będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby lokalnych społeczności. Podczas seminarium podsumowującego projekt, na którym zostaną zaprezentowane rezultaty projektu zostaną wypracowane postulaty oraz propozycje stanowiące podstawę do podejmowania kolejnych działań w ramach Gdańskiej Sieci Lokalnych Partnerstw.

Planowany okres realizacji: kwiecień 2008r - grudzień 2009r

Po uzyskaniu dofinansowania z EFS możliwe będzie zatrudnienie asystentów partnerstw lokalnych oraz uzyskanie dofinansowania na wsparcie techniczne.

Magdalena Skiba - Urząd Miejski w Gdańsku
Marianna Sitek-Wróblewska - Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

siec
siec
partnerstw