Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Do wniosku nalezy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

1. Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia

Opłata za cały rok kalendarzy wynosi:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

2. Opłata, o której mowa w pkt 1, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

3. Przedsiębiorcy kontynuujący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę zgodnie z oświadczeniem o wartości sprzedaży, złożonym do dnia 31 stycznia każdego roku objętego zezwoleniem.

4. Uiszczając opłatę za wydanie zezwolenia należy podać dane wpłacającego, adres punktu sprzedaży wraz z dopiskiem: „opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”.


Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu. Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych oraz danej procedury urzędowej.

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych")

Termin i sposób załatwiania:

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia zgodnie z Kpa.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po złożeniu kompletnego wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz po uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku  Referat Handlu
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 218, 219, 220
tel. 58 323 62 18, 58 323 62 78, 58 323 62 19, 58 323 62 20, 58 323 65 90

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy  przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018.2137 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XXXV/762/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska,
 • Uchwała Nr  XXIX/817/08  Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2008 r. w sprawie  określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Gdańska,
 • Uchwała Nr LIII/1543/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie miasta Gdańska
 • Uchwała Nr LIII/1544/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. 2018 poz. 646 z późn. zm.).

Inne informacje:

Inne rodzaje zezwoleń:

 • Zezwolenie  na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy na okres do 6 miesięcy
 • Zezwolenia jednorazowe  są wydawane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,  na okres do 2 dni.
 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach działalności polegającej   na  dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, wydaje się na okres do 2 lat
Sylwia Baszak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Handlu