Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

Zezwolenia dzielą się na rodzaje:

  A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

  B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

  C - powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Wymagane dokumenty:

Do wniosku nalezy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp.)
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

1. Przedsiębiorca przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Opłata za cały rok kalendarzowy wynosi:

- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 2100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

Opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie i jej wysokość naliczana jest od dnia obowiązywania zezwolenia do końca roku kalendarzowego, w którym zezwolenie zostało wydane. Opłatę należy uiścić na wygenerowany dla punktu sprzedaży indywidualny rachunek lub na ogólny rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603.

2. W każdym następnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów  alkoholowych jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Równocześnie jest zobowiązany do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w wysokości wynikającej z oświadczenia.  Opłaty dokonuje wyłącznie na wygenerowany indywidualny rachunek  bankowy dla punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

3. W opisie wpłaty należy podać  przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży, tytuł wpłaty.

 

Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu. Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych oraz danej procedury urzędowej.

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych")

lub indywidualny rachunek bankowy dla punktu sprzedaży

Termin i sposób załatwiania:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po rozpatrzeniu kompletnego wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności z uchwałami rady gminy w  sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się cyklicznie co dwa tygodnie w siedzibie Komisji.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres:

- 5   lat w punktach detalicznych

- 10 lat w punktach gastronomicznych

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

 

Wnioski można składać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdański Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku  - Referat Handlu
ul. Kartuska 5
80-802 Gdańsk
pokój nr 503  tel. 58 526 80 90, 58 526 80 91

pokój nr 504  tel. 58 526 80 93, 58 526 80 94

Tryb odwoławczy:

W przypadku  wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy  przysługuje prawo wniesienia odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019.2277 z późn. zm.),

-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.),

- Uchwała Nr LIII/1543/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie miasta Gdańska,

- Uchwała Nr LIII/1544/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska (zm. Uchwała Nr  XII/226/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.06.2019),

- Uchwała Nr XXXV/762/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska,

- Uchwała Nr  XXIX/817/08  Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2008 r.  w sprawie  określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Gdańska

 

 

 

Sylwia Baszak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Handlu