PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Złożona informacja musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

Zezwolenia dzielą się na rodzaje:

 • A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
 • B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • C - powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp.)
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

 1. Przedsiębiorca przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za cały rok kalendarzowy wynosi:
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

  Opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie i jej wysokość naliczana jest od dnia obowiązywania zezwolenia do końca roku kalendarzowego, w którym zezwolenie zostało wydane.

 2. W każdym następnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów  alkoholowych jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Równocześnie jest zobowiązany do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w wysokości wynikającej z oświadczenia.  Opłaty dokonuje wyłącznie na wygenerowany indywidualny rachunek  bankowy dla punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. W opisie wpłaty należy podać  przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży, tytuł wpłaty.

Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • placówek Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat):  https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wplaty-na-rzecz-Miasta-dokonywane-bez-oplat-i-prowizji,a,28873,
 • opłatomatów ustawionych przy wszystkich Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • płatności on-line: https://oplaty.gdansk.pl (prowizja 1 zł);
 • na rachunek bankowy:  71 1240 1268 1111 0010 3877 3603
  lub indywidualny rachunek bankowy dla punktu sprzedaży ( w opisie wpłaty należy podać  przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży,  tytuł wpłaty )
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu. Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych oraz danej procedury urzędowej.

Termin i sposób załatwiania:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po rozpatrzeniu kompletnego wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności z uchwałami rady gminy w  sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się cyklicznie co dwa tygodnie w siedzibie Komisji.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres:

 • 5 lat w punktach detalicznych
 • 10 lat w punktach gastronomicznych

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk
punkt informacji 
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Wnioski można składać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdański Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej   Referat Handlu
ul. Kartuska 5, 80-802 Gdańsk

e-mail: wgk@gdansk.gda.pl<mailto:wgk@gdansk.gda.pl>

 • pokój nr 503  tel. 58 526 80 92, 58 526 80 96
 • pokój nr 504  tel. 58 526 80 91,  58 526 80 93, 58 526 80 94

Tryb odwoławczy:

W przypadku  wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy  przysługuje prawo wniesienia odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021.1119 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr LIII/1543/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie miasta Gdańska,
 • Uchwała Nr LIII/1544/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska (zm. Uchwała Nr  XII/226/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.06.2019),
 • Uchwała Nr XXXV/762/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska,
 • Uchwała Nr  XXIX/817/08  Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2008 r.  w sprawie  określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Gdańska