Nabywanie i dzierżawa podwórek
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nabywanie i dzierżawa podwórek

Nabywanie i dzierżawa podwórek
Nabywanie i dzierżawa podwórek
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zagospodarowanie, nabywanie, dzierżawa terenów przyległych do budynków mieszkaniowych – poradnik dla wspólnot mieszkaniowych.

Przygotowana dla Państwa publikacja jest drugą edycją wydanego w 2011 roku poradni­ka dla wspólnot mieszkaniowych, która ma na celu przekazanie wiedzy na temat zasad i przepisów związanych z nabywaniem i dzierżawą terenów przyległych do budynków mieszkalnych, zwanych podwórkami. Każdy mieszkaniec, zarządca wspólnoty znajdzie tu zbiór niezbędnych zasad, działań i praktyk, które wspólnoty mieszkaniowe powin­ny podjąć aby przejąć tereny w posiadanie, oraz jakie mogą napotkać przeszkody i jak te przeszkody usuwać.

Jednak najważniejszym celem tej publikacji jest pokazanie Państwu jak wspólnymi siłami mieszkańców i Miasta Gdańska można zadbać o wspólną przestrzeń. W wielu dzielnicach naszego miasta powstały piękne, zadbane podwórka, gdzie mieszkańcy spędzają czas wolny, dbają o zieleń, a dzieci i młodzież mają bezpieczne miejsce do zabaw.

Wszystko to jest możliwe do realizacji. Miasto Gdańsk wdraża dla wspólnot mieszkanio­wych wiele programów, z których można skorzystać i otrzymać pomoc nie tylko finanso­wą, ale i doradczą.

Ustawodawca oraz samorząd są zgodni, że przestrzeń musi mieć gospodarza i należy dążyć do tego, aby jak największa liczba wspólnot mieszkaniowych stała się posiadaczem terenów do niej przyległych. Przepisy dają nawet wspólnotom mieszkaniowym prawo do występowania z roszczeniem do Skarbu Państwa lub samorządu o zawarcie umowy prze­niesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości grun­towej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej.

Miasto Gdańsk we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi nieustannie dąży do przekazywania terenów przyległych tym, którzy z nich faktycznie korzystają, czyli najbliższym mieszkańcom. Najkorzystniejszą i naturalną formą jest nabycie na własność przyległego gruntu przez wspólnotę mieszkaniową lub nabycie prawa użytkowania wie­czystego. Istnieje także możliwość dzierżawy takiego terenu. Przyjmuje się jednak, że dzierżawa jest rozwiązaniem tymczasowym, funkcjonującym jedynie do czasu nabycia na własność lub nabycia prawa użytkowania wieczystego terenu przyległego. Miasto Gdańsk elastycznie stara się dostosować warunki przekazania terenu, zależnie od potrzeb wspólnoty mieszkaniowej i jej członków.

Pobierz poradnik:

Załączniki:

Uchwały - ustawy: