Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Decyzja w sprawie "UZNANIA ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO"

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • podanie o uznanie za żołnierza samotnego
 • do wniosku dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy:
  a. oryginał zaświadczenia o odbywaniu służby wojskowej (dotyczy żołnierza), lub:
  b. do wglądu: kartę powołania (dotyczy osoby, której wydano kartę powołania do odbycia  służby wojskowej),
  c. oświadczenie żołnierza, w którym wymienia się inne osoby zobowiązane do pokrywania należności mieszkaniowych z tytułu zajmowania lokalu (domu) mieszkalnego,
  d. tytuł prawny do lokalu (domu) mieszkalnego (oryginał);

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zanim złożysz WNIOSEK* w ramach konsultacji prosimy o osobisty kontakt z referatem:

Referat Spraw Wojskowych - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Wyspiańskiego 9A
80-432 Gdańsk
pokój nr 123
tel. 58 778 60 26

*WNIOSEK składa się wg miejsca zameldowania żołnierza w czynnej służbie wojskowej lub osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby na pobyt stały.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Spraw Wojskowych (adres do korespondencji)
Urząd Miejski w Gdańsku
ul Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska przysługuje żołnierzowi odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • art. 127 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1430 z późn.zm.).

Inne informacje:

 • zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej wydaje właściwy wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej w której żołnierz pełni służbę,
 • decyzja zostaje przesłana listem poleconym na adres wnioskodawcy.