Wyłożenie projektu planu od 6 czerwca
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyłożenie projektu planu od 6 czerwca

Wyłożenie projektu planu od 6 czerwca
Od 6 czerwca do 5 lipca 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon alei gen. Józefa Hallera 201. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa Gdanska z zaznaczonymi granicami projektu planu wylozonego do publicznego 6 czerwca 2022
Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektu planu wyłożonego do publicznego 6 czerwca 2022

Celem sporządzenia projektu planu Wrzeszcz Dolny rejon alei gen. Józefa Hallera 201 jest umożliwienie rozwoju funkcji edukacji i sportu.

Obszar objęty planem miejscowym obejmuje tereny pomiędzy aleją gen. Józefa Hallera, aleją Macieja Płażyńskiego i ulicą Gdańską. Na obszarze tym znajduje się kompleks boisk Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922, wraz z przedszkolem i innymi obiektami sportowo-edukacyjno-rekreacyjnymi. W środkowej części obszaru zlokalizowana jest dawna oczyszczalnia ścieków, gdzie obecnie funkcjonuje przepompownia. Zapisy projektu planu pozwolą na modernizację istniejących obiektów sportowych oraz realizację odpowiedniego zaplecza socjalnego, niezbędnego dla dalszego funkcjonowania klubu sportowego.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu (58) 308 42 57 lub za pośrednictwem maila milena.radziszewska@brg.gda.pl.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 13 czerwca 2022 roku o godzinie 17:00.

Link do dyskusji publicznej

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
  3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
  4. Instrukcja obsługi aplikacji
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 19 lipca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 19 lipca 2022 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.