PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyłożenie projektu planu od 19 lipca 2021 roku

Od 19 lipca do 16 sierpnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

A
A
Granice pojektu planu nr 0625 Dyskusja publiczna Zaspa-Młyniec - południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II

Projekt planu Zaspa-Młyniec - południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II w mieście Gdańsku umożliwia realizację nowej zabudowy, która w sposób harmonijny uzupełni istniejącą strukturę osiedla i wykreuje nową, śródmiejską jakość zagospodarowania tej przestrzeni. W projekcie zachowano istniejące powiązania piesze, z jednoczesnym wykreowaniem opartych o nie atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni ogólnodostępnych. Plan ustala rezerwę terenu dla nowej publicznej ulicy dojazdowej, przecinającej pas startowy na przedłużeniu ul. Pilotów, która umożliwi połączenie ul. Dywizjonu 303 z al. Jana Pawła II. Nowa zabudowa o funkcji mieszkaniowo-usługowej i wysokości do 7 kondygnacji wykreuje wschodnią pierzeję al. Jana Pawła II. Na pozostałym obszarze dopuszcza się zabudowę od 5 do 6 kondygnacji, a w południowej części – bezpośrednio przy ul. Hynka – do 18 kondygnacji. W północnej części, przy ul. Startowej dopuszczono ponadto miejscowe podwyższenie zabudowy do 13 kondygnacji nadziemnych.

Informacji udziela projektant

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Dokumenty dostępne są na stronach: www.brg.gda.plwww.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl. Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-42-57 lub za pośrednictwem maila jaroslaw.wincek@brg.gda.pl

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 11.08.2021 r. o godzinie 17:00.

Link do dyskusji publicznej

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
  3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
  4. Instrukcja obsługi aplikacji
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 30 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres: Biuro Rozwoju Gdańska Wały Piastowskie 24, IV piętro 80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 30 sierpnia 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska