Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wiemy kto zagospodaruje teren wokół i po dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku

Wybrano ofertę spółki Dolne Miasto sp. z o.o., która w partnerstwie publiczno-prywatnym będzie odpowiedzialna za zagospodarowanie obszaru wokół i po dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście. W ciągu 5,5 roku na terenie Dolnego Miasta powstanie nowa i zrewitalizowana przestrzeń z poszanowaniem wartości historycznych, w tym dawnej zajezdni tramwajowej, zostaną zbudowane, zmodernizowane i wyremontowane ok. dwa kilometry dróg, na łącznej powierzchni ok. 1 hektara powstaną obiekty użyteczności społecznej, a ponad 5,5 ha terenów zielonych będzie zrewitalizowanych i zagospodarowanych.

A
A

Oferta złożona przez Dolne Miasto sp. z o.o. uzyskała najwyższą liczbę punktów, uwzględniając wszystkie 5 kryteriów ocennych. Wybrana oferta uzyskała w zakresie podziału zadań i ryzyk 25p/25p, w kryterium jakim była wysokość premii (czyli płatność przez partnera prywatnego na rzecz miasta), tj. 4 mln zł netto  uzyskała najwyższą notę 15p/15p, termin realizacji przedsięwzięcia (66 miesięcy) również był najkorzystniejszy - 10p/10p,  koncepcji urbanistyczno-architektonicznych (40 p/ 40p) oraz partycypacji miasta w kosztach celów publicznych (66%). Partycypacja miasta w celach publicznych będzie w całości skompensowana wartością nieruchomości wniesionych do projektu.

- Bardzo cieszę, się że obszar Dolnego Miasta, który już jest rewitalizowany, będzie mógł w ciągu kolejnych kilku lat stać się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem do życia. Partnerstwo publiczno- prywatne to jedna z form, dzięki której samorządy mogą pozyskiwać kolejne środki na rozwój miasta. Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w najbliższych latach nie będzie już takie duże, dlatego partnerstwo jest dla nas sposobem na pozyskanie środków, dzięki którym można finansować cele publiczne takie jak nowe przedszkole, place zabaw czy nowe drogi – mówi prezydent Paweł Adamowicz.

Partner prywatny wyłoniony w postępowaniu publiczno-prywatnym zaprojektuje, sfinansuje i wybuduje, a następnie będzie administrował nową przestrzenią urbanistyczną.
W ramach partnerstwa zostaną jako cele publiczne wybudowane, zmodernizowane i wyremontowane łącznie dwa kilometry dróg na terenie Dolnego Miasta, powstaną obiekty użyteczności społecznej o łącznej powierzchni kubaturowej 1 hektara oraz zrewitalizowanych i zagospodarowanych zostanie ponad 5,5 hektara terenów zielonych.

Obszar objęty partnerstwem publiczno-prywatnym
Obszar objęty partnerstwem publiczno-prywatnym
mat. prasowe

Zrealizowane zostaną takie cele publiczne jak:
Układ Komunikacyjny:

 1. Budowa drogi publicznej na terenie oznaczonym 016-KD80 (projektowana)
 2. Budowa przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej
 3. Przebudowa/Modernizacja ul. Radnej na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej
 4. Budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej
 5. Przebudowa/Modernizacja ul. Zielonej
 6. Przebudowa/Modernizacja ul. Fundacyjnej
 7. Przebudowa/Modernizacja ul. Dobrej
 8. Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Reduta Wyskok-ul. Reduta Wilk
 9. Budowa ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy
 10. Remont ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości dz.ew.170/1 z obrębu 100

 Centrum Aktywności Lokalnej:

 1. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3
 2. Budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2
 3. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6

 Zielone Tereny Rekreacyjne:

 1. Budowa placu zabaw
 2. Budowa siłowni zewnętrznej
 3. Zagospodarowanie zielonych terenów rekreacyjnych, w tym: Bastion Wilk, Bastion Reduta Wyskok, nabrzeże wzdłuż opływu Nowej Motławy, w tym kino plenerowe
 4. Remont siedmiu zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla-ul. Dobra
Planowane działania w zakresie układu komunikacyjnego
Planowane działania w zakresie układu komunikacyjnego
mat. prasowe

W postępowaniu w partnerstwie publiczno-prywatnym na „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku” oferty złożyło trzech kandydatów: Dolne Miasto Sp. z o.o., GGI Dolne Miasto Sp. z o.o., Polnord Gdańsk Dolne Miasto Sp. z o.o. Postępowanie, które ogłoszono w II połowie 2016r., do którego przystąpiło 10 kandydatów, z którymi były prowadzone długie negocjacje, wygrała spółka Dolne Miasto sp. z o.o., spółka celowa powołana przez  grupę BBI Development i spółkę Doraco Nieruchomości, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Planowany termin podpisania umowy to przełom września i października.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy