Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wielkie liczenie rolników

Zbliża się Powszechny Spis Rolny 2020 – najważniejsze i najpełniejsze badanie polskiego rolnictwa. Od początku września użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są dokonywać tzw. samospisu. Z tymi, którzy nie dopełnią tego obowiązku kontaktować się będą rachmistrzowie. Celem spisu jest zebranie informacji o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego w Polsce. W Gdańsku według danych na rok 2018 mieszkało ponad 2 tys. rolników, czyli osób, które posiadają powyżej jednego hektara gruntów rolnych i prowadzą gospodarstwa.

A
A
spis plakat

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych dotyczących tej gałęzi gospodarki. Spisy rolne, podobnie jak spisy powszechne ludności odbywają się co 10 lat.

Spisywanie na trzy sposoby 

Powszechny spis rolny będzie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich prowadzących działalność rolniczą. Zbierane będą dane dotyczące: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej oraz aktywności ekonomicznej. Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Obowiązek ten nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym obowiązują trzy metody spisywania gospodarstw rolnych. Po pierwsze, wszyscy rolnicy powinni dokonać tzw. samopisu (CAWI), czyli wypełnić specjalną ankietę za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Rolnicy będą mieli możliwość skorzystania z tej metody od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Druga metoda to wywiad telefoniczny (CATI), realizowany przez rachmistrza telefonicznego z wykorzystaniem oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu rolnego. Wywiady telefoniczne będą prowadzone w terminie od 1 października do 30 listopada.

Ostatnią metodą będzie wywiad bezpośredni (CAPI), przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych przy pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego. Wywiady bezpośrednie będą  odbywać się od 1 października do 30 listopada.

Po co ten spis?

Celem spisów rolnych jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych. Dane te są konieczne do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Spis dostarcza informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych. Dzięki niemu otrzymujemy pełny obraz zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Spis również w Gdańsku

Spisem objęta jest wszelka działalność rolnicza - jako “działalność związana z uprawą roślin, która obejmuje uprawy rolne, w tym grzyby jadalne, warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (...), a także działalność polegająca na utrzymaniu użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy”. Nie ma ograniczenia pod względem areału - spis ma obejmować także indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 1 hektara.

W Gdańsku według danych na rok 2018 mieszkało ponad 2 tys. rolników, czyli osób, które posiadają powyżej jednego hektara gruntów rolnych i prowadzą gospodarstwa. Większość z tych osób to rolnicy statystyczni: posiadają niewielki kawałek ziemi, ale sami jej nie uprawiają - daje im to jednak możliwość płacenia ubezpieczenia w rolniczej kasie zamiast w ZUSie.

Gospodarstwa rolne w Gdańsku znajdują się przede wszystkim na Olszynce, Oruni, w Lipcach, św. Wojciechu i na Wyspie Sobieszewskiej. Największe z nich mają powierzchnię od 31 do 74 ha i jest ich dziesięć.

Bezpieczeństwo danych

Spisy, podobnie jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie.

Badania statystyki publicznej są wyjątkiem, jeżeli chodzi o prawa osób do ochrony swoich danych. Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych „prawo do bycia zapomnianym” nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów statystycznych.

więcej informacji na stronie: www.spisrolny.gov.pl/