PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Weź udział w konsultacjach społecznych

Zwiększenie zainteresowania problematyką profilaktyki i leczenia uzależnień oraz udział w procesie dialogu społecznego. To główne cele konsultacji społecznych, które rozpoczną się w środę, 29 września. Dotyczyć one będą projektu Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022.

A
A
Konsultacje społeczne dot. programu przeciwdziałania uzależnień
Konsultacje społeczne dot. programu przeciwdziałania uzależnień
pixabay.com

Uwagi do projektu Programu można składać na piśmie za pomocą formularza, który publikujemy na końcu tekstu. Wypełniony formularz można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 z zachowaniem reżimu sanitarnego, przesłać na adres e-mail: joanna.buchholc@gdansk.gda.pl lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803. Uwagi należy składać – koniecznie ze zgodą na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych.

W tym celu można skorzystać z możliwości wypełnienia elektronicznego formularza/kwestionariusza ankiety udostępnionej w internecie.

Punkt Konsultacyjny

W trakcie przeprowadzania konsultacji można także złożyć opinie lub propozycje zmian do projektu przedmiotowego Programu na piśmie w Punkcie Konsultacyjnym, który znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, w pokoju 304 (III piętro) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (tel. 58 323 67 48) czynnym w dniach i godzinach pracy Urzędu, a także dodatkowo w godz. popołudniowych w dniach:

  • 29 września 2021 r. w godz. 15.00-17.00
  • 05 października 2021 r. w godz.15.00-17.00

Podczas przeprowadzania konsultacji zachowany zostanie reżim sanitarny, zbierane będą również oświadczenia o Państwa stanie zdrowia.

Cel konsultacji

Włączenie mieszkanek i mieszkańców Gdańska w proces stanowienia prawa, zwiększenie zainteresowania problematyką profilaktyki i leczenia uzależnień oraz udziału w procesie dialogu społecznego w sprawach istotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Kto może zgłaszać uwagi i opinie

  • mieszkanki i mieszkańcy Gdańska,
  • podmioty (m. in. organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty lecznicze) realizujące działania statutowe w obszarze profilaktyki uzależnień od alkoholu i/ lub środków psychoaktywnych na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Uzasadnienie realizacji programu

Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 to podstawowy dokument uszczegóławiający realizację zadań w ramach polityki społecznej i zdrowia publicznego. Priorytetem Programu jest, aby wszyscy mieszkańcy Gdańska niezależnie od wieku czy statusu społecznego – uzyskali większą świadomość tego, jak ich ryzykowne zachowania związane z używaniem środków psychoaktywnych wpływają na zdrowie. Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień na terenie Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym. W ramach tego celu zaplanowano zadania, które mają wpłynąć na promowanie zdrowia, a tym samym ograniczyć problemy, wynikające z uzależnień oraz używania substancji psychoaktywnych.

Wzór formularza zgłaszania uwag kwestionariusz ankiety elektronicznej do projektu Programu pn. Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla GMG (107.5 KB)

Projekt Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 (169.96 KB)

Patryk Rosiński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy