Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

We wtorek dyskusja na temat planu dla Brzeźna

24 lipca Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w Brzeźnie i związanego z realizacją sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów).

A
A

Dyskusja odbędzie się 24 lipca o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro, budynek z windą i podjazdem dla wózków).
Teren, którego dotyczy projekt planu Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej, jest niezagospodarowany i niezabudowany. W jego granicach znajdują się dwie podpory napowietrznej linii elektroenergetycznej, które znacznie ograniczają możliwości zagospodarowania.  Do prac planistycznych przystąpiono w związku z budową przez Gminę Miasta Gdańska sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów). Realizacja tego zadania wynika z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Budowa PSZOK-ów stanowi cel publiczny w ujęciu ustawy o samorządzie gminnym. PSZOK-i to miejsca, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Mogą do nich dostarczać surowce wtórne (np. papier, szkło, metale, plastik), a także bardziej kłopotliwe odpady, czyli np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, meble, przeterminowane leki. Brzeźnieński PSZOK powstanie w miejscu, które posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych, będzie więc łatwo dostępne dla mieszkańców. W związku z usytuowaniem na tym terenie podpór linii elektroenergetycznej, jest on predestynowany do pełnienia podobnych funkcji. W planie ustalono różnego rodzaju formy ochrony istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania terenu. Wprowadzono zapisy dotyczące kształtowania zieleni w formie grup drzew i krzewów z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przebiegających przez teren linii wysokiego napięcia.

Brzezno mpzp
Teren z Brzeźnie, którego będzie dotyczyć wtorkowa dyskusja
Mat. BRG


Wyłożenie planu – do 31 lipca
Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 lipca. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/brzezno-rejon-ulicy-uczniowskiej oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2018 r.
Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska