PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

W tym tygodniu dwa spotkania o rewitalizacji

A
A

6 lutego w godz. 16-18 w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2) odbędzie się spotkanie dotyczące zagospodarowania terenu Opływu Motławy wraz z bastionami. W jego trakcie zostanie zaprezentowana wstępna koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, do której mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje uwagi i opinie.

Podczas konsultacji realizowanych w trakcie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji mieszkańcy byli zgodni, że okolica Opływu Motławy ma przede wszystkim służyć rekreacji, w związku z czym powinna zostać uporządkowana i wyposażona w małą architekturę. Przygotowana w ramach projektu rewitalizacji koncepcja urbanistyczno-architektoniczna jest zgodna z tymi założeniami. Uczestnicy środowego spotkania będą mogli zapoznać się z zaproponowanymi przez projektantów rozwiązaniami i wyrazić swoje opinie na ich temat.

Zgodnie z przygotowaną koncepcją, teren Opływu Motławy wraz z bastionami zostanie oczyszczony, uporządkowany i wyposażony w takie elementy, jak ławki, leżaki, siedziska z pniaków i głazów, kosze na śmieci, stoły do gry w szachy, utwardzone miejsca na przenośne grille, stojaki rowerowe czy tablice informacyjne. Zostanie zamontowane oświetlenie i monitoring, będzie przebudowana promenada pieszo-rowerowa i stworzona ścieżka dydaktyczna. Projektanci proponują utworzenie na bastionie Żubr punktu widokowego z lunetami i pulpitem z opisem sylwety miasta (zakres prac na bastionie jest ograniczony i wyklucza m.in. zmiany w profilowaniu obrysu wałów ziemnych). Zdegradowane zbocza bastionów zostaną uzupełnione gruntem, a na ich koronach zostanie zasiana trawa o wzmocnionej odporności na wydeptywanie. Powstaną dwa place zabaw: przy bastionie św. Gertrudy oraz u podnóża bastionu Żbik. Koncepcja przewiduje również utworzenie dwóch łąk kwietnych na terenie bastionu Żbik. W kilku miejscach jest także planowane zasadzenie krzewów i bylin.

Obok przedstawicieli biura projektowego, które wygrało postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej, w spotkaniu wezmą udział pracownicy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Biura Rozwoju Gdańska.

Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami jest realizowane w ramach projektu rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu
Biuro Rozwoju Gdańska

 

Pełna dokumentacja do pobrania na:

https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/30-dolne-miasto-plac-walowy-stare-przedmiescie/779-spotkanie-w-sprawie-zagospodarowania-oplywu-motlawy


Konsultacje społeczne - zmiany nazewnictwa w uchwale w sprawie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji

7 lutego w godz. 17-18 w Biurze Rozwoju Gdańska (sala 408, IV piętro, budynek z windą i podjazdem) odbędzie się spotkanie otwarte, podczas którego zostanie omówiony projekt zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Celem zmiany jest ujednolicenie stosowanego nazewnictwa zgodnie z ustawą o rewitalizacji oraz powszechną praktyką. W wyniku wprowadzenia zmiany tereny dotychczas nazywane obszarami rewitalizacji i zdegradowanymi będą określane mianem podobszarów rewitalizacji (wchodzących w skład jednego obszaru rewitalizacji) oraz podobszarów zdegradowanych (wchodzących w skład jednego obszaru zdegradowanego). Stosowane w ich nazwach słowo „obszar” zostanie zastąpione słowem „podobszar”. Granice podobszarów pozostaną bez zmian. Korekta nazewnictwa zostanie uwzględniona w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Przypomnijmy, że 26 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę  w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji. Wyznaczono wówczas osiem obszarów zdegradowanych: Biskupią Górkę / Stary Chełm, Dolne Miasto / Plac Wałowy Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunię, Stogi Mieszkaniowe, Brzeźno – osadę rybacką, Przeróbkę Mieszkaniową oraz Angielską Groblę. Spośród nich do rewitalizacji wskazano cztery: Biskupią Górkę / Stary Chełm, Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunię. Kolejnym krokiem było sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska 25 kwietnia 2017 r.

Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w zakresie zmiany nazewnictwa są prowadzone zgodnie z ustawą o rewitalizacji. Trwają od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. W tym czasie w punkcie konsultacyjnym Biura Rozwoju Gdańska w pokoju 7a na parterze (adres: Biuro Rozwoju Gdańska, Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) w godz. 7:30-15:30 w formie ustnej bądź pisemnej można składać uwagi, opinie i propozycje dotyczące zmiany. Można je także przesyłać na wyżej podany adres lub pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@brg.gda.pl. Na stronie https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/775-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-nazewnictwa-obszarow-rewitalizacji został zamieszczony formularz konsultacyjny do pobrania i wypełnienia.


Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska