Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

W środę dyskusja na temat planu dla Wrzeszcza Dolnego

29 sierpnia Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny Wrzeszcza Dolnego rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka.

A
A

Dyskusja odbędzie się 29 sierpnia o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro, budynek z windą i podjazdem dla wózków).

Teren, którego dotyczy projekt planu Wrzeszcz Dolny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Hynka, jest częściowo zagospodarowany. W pobliżu ul. Hynka znajdują się m.in.: główny punkt zasilania energią elektryczną, warsztaty samochodowe, wypożyczalnia sprzętu budowalnego, punkt skupu złomu oraz składowisko materiałów budowlanych. Do prac planistycznych przystąpiono w związku z budową sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów). Realizacja tego zadania wynika z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Budowa PSZOK-ów stanowi cel publiczny w ujęciu ustawy o samorządzie gminnym. PSZOK-i to miejsca, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Mogą do nich dostarczać surowce wtórne (np. papier, szkło, metale, plastik), a także bardziej kłopotliwe odpady, czyli np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, meble, przeterminowane leki. PSZOK powstanie na terenie z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych, pomiędzy dzielnicami mieszkaniowymi, co będzie korzystne ze względu na wygodę mieszkańców – umożliwi wygodne oddawanie odpadów. W projekcie planu wprowadzono zapisy dotyczące estetyki obiektów, m.in. kolorystyki elewacji, stolarki i pokryć dachowych nowej zabudowy. Od strony ulicy Hynka ustalono szpaler drzew, który będzie stanowił element przesłaniający tereny produkcyjno-usługowe. W opracowaniu został także wydzielony niewielki teren z przeznaczeniem na skwer lub zieleniec. W planie uwzględniono również możliwość realizacji nowej drogi lokalnej łączącej (tunelem) Zaspę z Dolnym Wrzeszczem. 

 

Wyłożenie planu – do 31 sierpnia

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 sierpnia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/wrzeszcz-dolny-rejon-alei-zolnierzy-wykletych-i-ulicy-hynka oraz na bip.brg.gda.pl.

 

Zgłaszanie uwag – do 14 września

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 września 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

 

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Ewa Zajko (0)
Biuro Rozwoju Gdańska