PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

W czwartek dyskusja na temat planu dla Młynisk

13 września Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża.

A
A

Dyskusja odbędzie się 13 września o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro, budynek z windą i podjazdem dla wózków).

Projekt planu Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża, obejmuje teren lokalnego centrum usługowego wraz z obiektem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz teren wzdłuż potoku Strzyża wraz z ul. Reja.
Głównym celem sporządzenia planu jest udostępnienie terenu zieleni wzdłuż potoku Strzyża mieszkańcom Młynisk, przy jednoczesnej konieczności zwiększenia rezerwy pod potok celem poszerzenia kanału do 15 m. Zgodnie z ustaleniami Gdańskiej Polityki Wodnej zasadne jest dopuszczenie ogólnodostępnego wykorzystania zieleni wzdłuż potoku Strzyża umożliwiające zagospodarowanie rekreacyjne.
Projekt planu ustala również spójne zasady kształtowania przestrzeni w okolicy lokalnego centrum usługowego oraz  jednolite wytyczne dla nowej zabudowy wpisującej się w strukturę funkcjonalną i przestrzenną osiedla. Centrum usługowe w rejonie skrzyżowania ul. Reja i Marynarki Polskiej zostało wskazane w studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne – etap 3 jako element sieci lokalnych przestrzeni istotnych dla podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Wyłożenie planu – do 28 września
Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 28 września. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: http://www.brg.gda.pl/plany/plan/mlyniska-rejon-ul-reja-i-potoku-strzyza oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 12 października
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 12 października 2018 r.
Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

Ewa Zajko (0)
Biuro Rozwoju Gdańska