Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Uchwała ws. Gdańskiej Rady Seniorów przyklepana

Gdańscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady Seniorów. W maju rozpoczną się konsultacje społeczne i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wybory do GRS odbędą się już jesienią.

A
A

Do podstawowych zadań nowej Rady będzie należało dbanie o wizerunek „srebrnych gdańszczan” – zapobieganie i przełamywanie marginalizacji czy dyskryminacji seniorów oraz budowanie autorytetu najstarszych mieszkańców. „Srebrni radni” mają też wspierać aktywność seniorów oraz ich działania na rzecz lokalnej społeczności. Do kompetencji SRM ma należeć również profilaktyka i promocja zdrowia najstarszych mieszkańców, rozwijanie form ich kształcenia i aktywności intelektualnej, a także wspieranie różnorodnych form wypoczynku, dostępu do sportu, rekreacji, edukacji i kultury. Seniorzy skupią się też na działaniach na rzecz bezpieczeństwa najstarszych gdańszczan. Wybranych ma zostać 34 „srebrnych radnych”.

Konsultacje społeczne w tej sprawie rozpoczną się 7 maja i potrwają do 8 czerwca 2018 roku.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

- poprzez zgłoszenie uwag do projektu uchwały w sprawie powołania Gdańskiej Rady Seniorów. Uwagi składane są na piśmie w siedzibie Biura Rady Miasta Gdańska oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy Biura Rady Miasta Gdańska,

- poprzez wypełnienie ogólnodostępnej ankiety umieszczonej na stronie internetowej www.gdansk.pl,

- poprzez przeprowadzenie minimum jednego spotkania otwartego w każdym z okręgów wyborczych,

- poprzez otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, statutowo zajmującymi się tematyką senioralną.

Kto wśród radnych?

W skład Rady wchodzą przedstawiciele seniorów, którzy ukończyli 65 lat. W każdym okręgu wyborczym wybieranych jest 5 radnych senioralnych. Wyjątkiem jest okręg nr 5 – tam wybranych zostanie 8 radnych. Dodatkowo jednego radnego wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Komisja Wyborcza bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym - to tzw. "dzika karta".

 Liczba radnych z danego okręgu uzależniona jest od liczby osób w wieku senioralnym w danym okręgu, zliczanej na podstawie ostatniego aktualnego rejestru meldunkowego prowadzonego przez Urząd Miejski w Gdańsku na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym odbywają się wybory. Przed każdymi wyborami musi być dokonana weryfikacja i przeliczenie danych dotyczących liczby seniorów w każdym z okręgów.

Kto zgłasza kandydatów?

- organizacje pozarządowe mające w statucie wpisane działania na rzecz seniorów (jedna organizacja może wystawić jednego kandydata).

- kluby seniora, jeśli nie działają przy organizacji pozarządowej lub działają przy innym podmiocie prawnym niż NGO (po 1 kandydaci).

 - rady dzielnic z danego obwodu wyborczego (1 kandydat w imieniu 1 rady wskazany w postaci uchwały).

- min. trzech radnych Miasta Gdańska z danego obwodu wyborczego (1 radny może być tylko raz w grupie wnioskujących).

- grupa inicjatywna min. 50 mieszkańców danego obwodu wyborczego.

Trzeba pamiętać, że jak pokazują badania, liczba seniorów wzrasta i będzie wzrastać. Już dziś ponad 120 tys. gdańszczan to osoby po 60 roku życia. Około 50 z nich przekroczyło magiczną granicę wieku - 100 lat.

Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy