Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szersza dyskusja o Szerokiej

Analizy, konsultacje z mieszkańcami i większy zakres prac – to najbliższe plany na przebudowę ulicy Szerokiej. Miasto Gdańsk po dodatkowych analizach zadecydowało o unieważnieniu przetargu na prace budowlane: „Rozbudowa ul. Szerokiej” i zmodyfikowaniu zakresu planowanych prac po dalszych konsultacjach.

A
A

Koncepcja przebudowy ul. Szerokiej była przygotowywana od 2016 roku. Zakładała m.in.: odtworzenie elementów historycznych ulicy Szerokiej wraz z poszerzeniem chodników kosztem szerokości jezdni, by zwiększyć przestrzeń dla ruchu pieszego; przywrócenie dawnego charakteru ulicy poprzez obustronne nasadzenie drzew i poprawę stanu technicznego oraz estetycznego, a także wykreowanie przestrzeni przeznaczonej dla pieszych przy domknięciu ulicy od strony Żurawia. Koncepcja ta była pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w marcu 2017 roku. Dlatego też w połowie 2017 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zwrócił się do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z prośbą o rozpoczęcie procedury realizacji zadania na podstawie tychże założeń. W listopadzie ubiegłego roku jednak Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wycofał się z niektórych zgód i założeń do projektu np. z wykreowania placu przed Żurawiem, a także wprowadził do koncepcji liczne zmiany, m.in. nakaz wprowadzenia historycznych obrysów przedproży w posadzce chodników. W kolejnych miesiącach Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków składał do projektu zapytania i zastrzeżenia oraz zwrócił się do Narodowego Instytutu Dziedzictwa o stanowisko w sprawie projektu przebudowy ul. Szerokiej, które to stanowisko w zasadniczej części stoi w sprzeczności z zakładaną realizacją.

W dotychczasowym postępowaniu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przesuwała termin otwarcia ofert w przetargu z uwagi na zapytania do postępowania oraz do szczegółowych analiz i opinii specjalistycznych.

 – To dla nas ważny sygnał o potrzebie rozszerzenia dyskusji o wizji przebudowy ul. Szerokiej. Gdańskie Śródmieście nieustannie się zmienia. Należałoby tutaj wymienić chociażby zmodernizowaną ulicę Świętego Ducha czy Park Świętopełka. Dlatego widzimy potrzebę ponownego porozmawiania z gdańszczankami i gdańszczanami oraz specjalistami o koncepcji rozbudowy ulicy Szerokiej, tak aby mieszkańcy mogli, widząc zmiany w swoim otoczeniu, wyrazić swoją opinię, jak powinna wyglądać zmodernizowana ulica Szeroka, spójna z historyczną zabudową – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej. – Warto jednak podkreślić, co tą koncepcją chcieliśmy osiągnąć: komfort poruszania się po przyjaznej dla mieszkańców ulicy, mającej estetycznie wykonane historyczne cechy. Poprzez nasadzenia drzew, małą architekturę i szersze chodniki chcieliśmy zbudować przestrzeń, w której chce się przebywać. Nie rezygnujemy więc z tego celu, ale otwieramy się na szerszą dyskusję o tym, jak to osiągnąć. Decyzja o unieważnieniu tego przetargu nie unieważnia więc decyzji o rozbudowie. Daje nam jednak niezbędny czas do przyjrzenia się jeszcze raz zaplanowanemu zakresowi prac i poddania go dalszym analizom i dyskusji – wyjaśnia Dulkiewicz.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy